Mikroorganizmy glebowe – współtwórcy plonu

Gleba jest podstawowym, niestety zaniedbywanym i niedocenianym zasobem naturalnym oraz
podstawowym elementem umożliwiającym produkcję roślinną. Jej właściwości, żyzność i struktura
bezpośrednio przekładają się na plonowanie roślin. Kluczowym celem jej uprawy powinno być
dążenie do tego, by była w jak najlepszej kondycji, co w znacznej mierze zależne jest od
równowagi pomiędzy poszczególnymi fazami gleby, w tym mikroorganizmami zamieszkującymi to
środowisko.
Gleba to „naturalna manufaktura biologiczna”. Zasiedlają ją bakterie, promieniowce, grzyby,
porosty, glony, pierwotniaki, nicienie, roztocza, skoczogonki, wazonkowce, dżdżownice,
stawonogi, zwierzęta i rośliny wyższe. Cała ta bioróżnorodność wpływa na niezliczoną ilość
procesów zachodzących w glebie, determinuje je. Organizmy glebowe między innymi przyczyniają
się do przemian materii, w wyniku których dotychczas niedostępne dla roślin formy związków stają
się łatwo przyswajalne, biorą też czynny udział w procesach denitryfikacji, nitryfikacji bądź
wiązania azotu atmosferycznego. Ponadto, specyficzne interakcje zachodzące w ryzosferze
pomiędzy roślinami a mikroorganizmami wpływają na prawidłowy rozwój korzeni i nadziemnej
biomasy. To właśnie mikroflora glebowa zwiększa odporność roślin na choroby, odpowiada za
efektywniejsze zaopatrzenie w składniki odżywcze i substancje bioaktywne. Niektóre bakterie
żyjące w ryzosferze są zdolne do wiązania azotu atmosferycznego, a także uwalniania
niedostępnych składników pokarmowych znajdujących się w glebie. Współżycie korzeni roślin z
grzybami mikoryzowymi przynosi roślinom korzyści, które polegają na wspomaganiu pobierania
wody i soli mineralnych oraz tworzeniu naturalnej bariery ochronnej przed fitopatogenami.
Niektóre z saprofitycznych grzybów wspomagają procesy przemiany materii organicznej,
zwiększają dynamikę i zdolność kiełkowania. Dzięki zdolnościom do szybkiego zasiedlania gleby
ograniczają rozwój czynników chorobotwórczych, a przez to zwiększają zdrowotność i ogólną
kondycję upraw.
Od tych wszystkich procesów zależą warunki uprawy roślin. Istnieje ścisła korelacja pomiędzy
glebą, mikroorganizmami a roślinami. Wkład mikroorganizmów w ten skomplikowany układ
zależności jest olbrzymi. Gwarantują one utrzymanie równowagi biologicznej gleby.
Pamiętajmy, iż organizmy glebowe wpływają pozytywnie na właściwości gleb. Żyzność gleb
determinuje plonowanie roślin uprawnych. Od kondycji gleby zależy rentowność produkcji. Tylko
gleby o odpowiednich właściwościach chemicznych i fizycznych oraz cechujące się wysoką
aktywnością mikrobiologiczną mogą zagwarantować roślinom odpowiednie warunki wzrostu.
Producenci rolni, użytkownicy gruntów mają olbrzymi wpływ na kondycję gleby i jej życie
biologiczne. Zawartość materii organicznej w glebie zależy w znacznym stopniu od systemu
uprawy roli, zmianowania oraz nawożenia, przede wszystkim organicznego. Bioróżnorodność gleb
jest stale zagrożona. Każdy zabieg chemiczny zubaża życie biologiczne gleb. Niektóre związki
trafiające do gleby są trudno biodegradowalne. Przedostawanie się ich do podłoża zakłóca
równowagę ekosystemu glebowego, zmniejsza populację mikroflory. Zarówno intensywna uprawa,
jak i nadmierna chemizacja rolnictwa ujemnie wpływają na bioróżnorodność ekosystemu
glebowego. Nie tylko pogarszają właściwości i znacząco redukują aktywność mikroorganizmów,
ale także prowadzą do kumulacji niebezpiecznych związków. Dodatkowo są odpowiedzialne za
namnażanie się patogenów, które coraz częściej są odporne na działanie substancji aktywnych
środków ochrony roślin. Aktualnie ten problem ma zasięg globalny. Dlatego też troska o naturalną
mikroflorę glebową i wzrost bioróżnorodności powinien być priorytetem każdego rolnika i
ogrodnika.
Stale rosnące znaczenie rolnictwa zrównoważonego skłania zarówno środowisko naukowe,
producentów nawozów, jak i rolników i ogrodników do poszukiwania technologii, które umożliwią
ograniczenie stosowania nawożenia mineralnego i redukcję stosowanych pestycydów, oczywiście
przy utrzymaniu wysokich plonów o odpowiednich parametrach handlowych. Dlatego coraz
powszechniej powinno się korzystać z takich innowacyjnych technologii, które nie tylko w
znaczący sposób zwiększą ilość składników pokarmowych, jakie rośliny mogą czerpać ze źródeł

glebowych, ale poprawią jakość gleb. Przykładem może być zastosowanie innowacyjnych
produktów zawierających konsorcja pożytecznych mikroorganizmów. Zapewniają one
kompleksowe oddziaływanie na rośliny oraz odpowiednie ukierunkowanie procesów zachodzących
w glebie i ryzosferze. Korzystnym rozwiązaniem jest wybór preparatów z serii Bactim.
Mikroorganizmy w nich zawarte zostały wyselekcjonowane z systemu korzeniowego roślin,
ryzosfery i gleby. Oprócz wykorzystywania obornika i prawidłowego zagospodarowania resztek
pożniwnych oraz stosowania odpowiednich płodozmianów i uprawy międzyplonów na zielony
nawóz, warto rozważyć włączenie do agrotechniki zabiegów poprawiających jakość gleb, przede
wszystkim zaś stosowania preparatów zawierających mikroorganizmy. Pamiętajmy jednak, iż tego
typu produkty są skuteczne pod warunkiem, że są one standaryzowane, to znaczy, iż zawierają tylko
odpowiednio wyselekcjonowane szczepy, które mają szansę zasiedlić ekosystem w odpowiedniej,
potwierdzonej certyfikatem ilości.

Anna Rogowska

Informacje o autorze:

adamkuczynski

Imię:

Miasto: ELBLĄG


Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki