Erozja gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Erozja gleby

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

Erozja gleby oznacza niszczenie jej pokrywy przez działanie wody i wiatru. Najbardziej są na nią narażone gleby lekkie o dużym rozdrobnieniu cząstek glebowych. Jej występowaniu sprzyjają duże nachylenie stoku, brak okrywy roślinnej, kiepska struktura gleby czy duży współczynnik podatności gleby na erozję.

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

aluwialne. U podstaw gleb erozyjnych znajdują się różnego rodzaju związki kwarcowo-krzemianowe, czyli żwiry i piaski. Ten typ nie przedstawia większej wartości użytkowej dla rolników ze względu na to, że poziom próchnicy jest niewielki i nie jest ona źródłem minerałów i składników odżywczych dla roślin uprawnych. Dodatkowo są bardzo

Rośliny pastewne
Proso rózgowe – opis, odmiany i zastosowanie do celów energetycznych

na terenach zdegradowanych i zagrożonych erozją gleb. Rozmnaża się zarówno za pomocą nasion, jak i wegetatywnie –  przez wysiew nasion do doniczek pod koniec zimy lub podział roślin wiosną. Proso można uprawiać na tarasie lub balkonie w pojemnikach, jednak należy pamiętać o jego regularnym podlewaniu i użyźnianiu gleby

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

rolnictwa powoduje zanieczyszczenie powietrza, wód, erozję gleb oraz produkcję znacznych ilości obornika, który nie zawsze może być zagospodarowany. Duże fermy kur często korzystają głównie z pasz z zakupu, w związku z czym produkcja nawozu przekracza potrzeby względem areału uprawnego. Gleby są przenawożone powodując negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Trawy łąkowe
Piaskownica zwyczajna – nadmorska trawa w naszym ogródku? Tak!

rośliną stabilizującą piaski i powstrzymującą erozję gleby. Uprawa w ogrodzie Piaskownica zwyczajna jest ładną w pokroju trawą, która w ogrodach może być stosowana w miejscach piaszczystych, na których inne rośliny z powodu suchości podłoża nie mogą rosnąć. Można ją także sadzić na skarpach jako roślinę przeciwerozyjną.

Koniczyna
Poznaj lecznicze właściwości i zastosowanie różnych gatunków koniczyny

do zadarniania wielu terenów zapobiegając erozjom gleby. Rekultywują zniszczone gleby, przywracając je do zagospodarowania i przeciwdziałają ich dalszej degradacji. Spulchniają glebę, poprawiają jej strukturę, uzupełniają w materię organiczną i składniki mineralne – głównie w azot, wiążąc jego wolną formę z powietrza dzięki bakteriom brodawkowym. Właściwości lecznicze

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

IIIb – gleby orne średnio dobre Gleby tej klasy mają nieco gorsze właściwości fizyczne i chemiczne niż gleby klasy IIIa oraz mogą występować w gorszych warunkach fizjograficznych. Szczególnie narażone są na erozje, mogą okresowo bywać zbyt suche lub zbyt mokre, co spowodowane jest wysokimi wahaniami wód gruntowych. Pszenica, buraki

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

gleby, porowatość oraz jej poziom próchniczy. Właściwości fizyczne zależą od składu granulometrycznego, rozkładu porów w glebie i podglebiu oraz gospodarki wodnej, właściwości wodnych, powietrznych i termicznych, a także podatności na erozję. Do właściwości wodnych gleby zalicza się zdolność wiązania wody, pojemność wodną, zawartość wody dostępnej dla roślin, poziom wody

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

Przez termin „degradacja gleby” rozumie się obniżenie jakości i żyzności gleby wywołane działaniem naturalnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych lub przez działanie człowieka. Najczęściej do degradacji gleby prowadzą erozje gleby, jej zakwaszenie czy zasolenie, wyjałowienie (zubożenie w składniki pokarmowe) lub zmniejszenie bioróżnorodności, a przede wszystkim jej złe użytkowanie przez człowieka.

Zabiegi agrotechniczne
Głęboszowanie – sposób na zwiększenie plonów. Radzimy, kiedy spulchniać glebę

warunków: powietrze powinno mieć niską wilgotność; gleba poniżej warstwy ubitej musi zatrzymywać grawitacyjną, podskibie nie powinno być ani zbyt kwaśne, ani zbyt zasadowe, bo zahamuje to wzrost roślin. Ponadto trzeba pamiętać o dwóch zasadach: głęboszowanie na stoku wykonuje się wzdłuż warstwic, gdyż zapobiega to erozji i tworzeniu się podmokłych

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Jako element zmianowania nie należą one do jednolitej grupy, mają różne wymagania glebowe i dotyczące techniki uprawy. Uprawa roli pod nie powinna być staranna, pozbawiona (...) paszowe, przemysłowe i mieszane), paszowe, specjalne (te dzielą się na nasienne, warzywne i przeciwerozyjne), specjalistyczne (nazywane też uproszczonymi), intensywne i ekstensywne. Płodozmiany polowe

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Poplony ścierniskowe nazywa się również międzyplonami ścierniskowymi. Wysiewane są w lecie po wcześnie schodzącej roślinie pochodzącej z plonu głównego, a zbierane się na jesieni tego samego roku. Międzyplony ścierniskowe w Polsce można uprawiać w wielu regionach, oprócz terenów podgórskich i części północnej kraju. Głównym celem uprawy poplonów ścierniskowych jest zapobieganie erozji wietrznej i wodnej. Ograniczają też przenikanie azotu do wód podziemnych i usuwają jego nadmiar w okresie jesiennym. Takie międzyplony dostarczają do gleby masę organiczną oraz przyczyniają się do lepszego, stabilnego plonowania roślin uwzględnionych w płodozmianie.

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

uproszczenia zaliczamy uprawę bezorkową, polegającą na stosowaniu płytkich zabiegów, np. za pomocą zrywacza ścierni. Tę metodę można stosować wraz z międzyplonami, które pokrywają glebę i chronią ją przed erozją. Coraz częściej rezygnuje się z siewu bezpośredniego w ściernisko. Takie uproszczenia, a przede wszystkim siew bezpośredni, nie całkowicie sprzyjają uzyskiwaniu wysokich plonów

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

brunatnej zgnilizny korzeni buraka i rizoktoriozy, ale często hamuje namnażanie mątwika w glebie. Systemy uprawy buraka cukrowego Uprawa buraka cukrowego w (...) uprawy decydują się plantatorzy, który chcą wprowadzić oszczędności w uprawie roli oraz zapobiec erozji wodnej i wietrznej na danym polu.       W siewie

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

korzenie roślin. Niestety, zabieg ma też kilka znaczących wad. Po pierwsze redukuje liczebność populacji mikroorganizmów glebowych, niszczy naturalną warstwę ochronną gleby oraz jej strukturę. Ziębla zaburza właściwy obieg pierwiastków, potęguje procesy erozji wietrznej i zwiększa tempo mineralizacji materii organicznej. Ponadto, wymaga wysokich nakładów, jest praco- i energochłonna. Konieczność obniżania

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

lub deluwialne Gleby te powstają w wyniku procesów deluwialnych. Posiadają duże ilości składników pokarmowych i są bardzo wartościowe pod względem rolniczym. Miąższość ich poziomu A przekracza 100 cm. Czarnoziemy zmywane Występują na urzeźbionym terenie lessowym, najczęściej w górnej części stoków, które ulegają erozji wodnej. Ich

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

Wymagania, występowanie i użytkowanie Esparcetę można uprawiać na glebach ubogich i suchych, dość powszechnie występuje na niżu oraz w niższych położeniach górskich. W uprawie polowej można użytkować ją przez 2-4 lata oraz wykorzystywać w płodozmianie jako roślinę przeciwerozyjną na polach za bardzo nachylonych i zakamienionych. W związku z

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

kosztowny niż tradycyjna podorywka. Użycie grubera umożliwia wymieszanie słomy i resztek pożniwnych z warstwą roli, a na powierzchni pozostaje część resztek. Chroni to glebę przed rozmywaniem, zaskorupianiem i erozją. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pług można połączyć z wałem kruszącym bądź broną zębową.   Ocena podorywki

Zabiegi agrotechniczne
Kultywatorowanie – ważny zabieg spulchniający ziemię i pomagający zwalczać chwasty rozłogowe

środowisko, kultywatorowanie zastępuje podstawowe zabiegi w produkcji roślinnej, np. orkę. Gleba wówczas nie jest odwracana, a część resztek pożniwnych pozostaje na powierzchni roli. Utworzony mulcz chroni podłoże przed nadmiernym rozmyciem przez deszcz i zaskorupieniem, ogranicza parowanie, sprzyja wsiąkaniu wody opadowej, ogranicza procesy erozyjne. Rodzaje kultywatorów Dobór kultywatorów

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

po wysiewie. Dlatego też, uprawiana w międzyplonie ścierniskowym, najlepiej znosi późny siew (nawet po 15. sierpnia). W Polsce najwierniej i najwyżej plonuje gorczyca biała. Chroni glebę przed erozją wietrzną, zabezpiecza podłoże przed wymywaniem makro- i mikroelementów. Stanowi cenną roślinę podporową dla strączkowych wykształcających wiotką łodygę w uprawie na nasiona i zielony

Gleby
Gleby aluwialne – pozostałość po rzekach i morzach. Przedstawiamy ich charakterystykę

Gleby aluwialne to rząd gleb napływowych powstałych z materiału osadzonego w wyniku erozyjnej i sedymentacyjnej działalności spływów powierzchniowych, rzecznych i morskich. Materiał taki charakteryzuje się wysokim stopniem zwietrzenia, rozdrobnieniem oraz zwykle zasobnością w próchnicę. Gleby z niego powstałe posiadają nieuregulowane stosunki wodno-powietrzne, wysokie wahania wód gruntowych oraz często w ich głębszych warstwach znajdują się oglejenia gruntowe. Wyróżnia s

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

występuje na glebach piaszczysto-gliniastych i wapiennych oraz średnio wilgotnych i suchych łąkach, a także na pastwiskach i przydrożach. Jest pospolita na całym niżu oraz na suchych wzgórzach. Użytkowanie Komonica może być uprawiana w warunkach górskich i podgórskich. Wykorzystywana jest też w zasiewaniu zboczy gór, ponieważ zapobiega erozji.

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

polskich. Wymagania i mocne strony facelii błękitnej W okresie pomiędzy kolejnymi sezonami wegetacyjnymi, na polach nieobsianych zbożami ozimymi, nieprzykryta roślinnością gleba jest szczególnie zagrożona erozją. Warunki klimatyczno- glebowe panujące w naszym kraju sprzyjają uprawie międzyplonów ścierniskowych. Ich zadowalające plony można osiągnąć  przy sumie opadów 140- 160 mm

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

Facelia to dokonały przerywnik w intensywnej uprawie zbóż. Pełni funkcje fitosanitarne, wzbogaca stanowisko w składniki pokarmowe, posiada właściwości mątwikobójcze. Pozostawiona na zimę ochrania powierzchniową warstwę gleby przed erozją wodną, wietrzną i stratami pierwiastków. Ponadto pełni funkcje rośliny pionierskiej, świetnie radzi sobie na terenach zdegradowanych i ugorowanych. Nasiona faceli kupisz

Rośliny pastewne
Koniczyna drobnogłówkowa - lubiana przez zwierzęta roślina pastewna

Zalety roślin motylkowych drobnonasiennych Rośliny motylkowe drobnonasienne zwiększają materię organiczną w glebie. Wzbogacają glebę w azot, wiążąc jego wolną formę z atmosfery dzięki bakteriom brodawkowym. Dodatkowo poprawiają jej właściwości fizyczne, a także chronią przed erozją i negatywnym wpływem warunków klimatycznych. Autor: , inż. ogrodnictwa

Rośliny pastewne
Mozga trzcinowata – doskonała trawa pastewna. Przeczytaj, jak ją uprawiać!

korzyści z uprawiania roślin okrywowych w ogrodzie płyną z tego, że: wstrzymują erozję w miejscach pozbawionych naturalnej roślinności; rekultywują zanieczyszczone grunty, np. terenów przemysłowych; ograniczają straty składników pokarmowych; poprawiają strukturę gleby i napowietrzenie; ograniczają zachwaszczanie (dzięki działalności systemu korzeniowego);

Trawy łąkowe
Strzęplica sina ozdobi każdą rabatę! Sprawdź, jak uprawiać tę zawsze zieloną trawę!

jako roślina okrywowa lub w aranżacjach kwietnych. Należy jednak pamiętać, że preferuje gleby lekkie, ubogie w składniki pokarmowe, przepuszczalne, piaszczyste oraz stanowiska słoneczne, suche i (...) porastania strzęplica pełni istotną funkcję darniotwórczą, a dzięki długim rozłogom, które wykształca, zapobiega erozji. Trawę można spotkać na piaszczystych nieużytkach, lasach i na

Trawy łąkowe
Kostrzewa owcza – dobra propozycja na zadarnienie trawników

rośliną. Wykorzystanie Zarówno w formie naturalnej jak i sztucznej, kostrzewa owcza najczęściej pełni rolę darniotwórczą. Bywa wysiewana na przewiewowych glebach, gdzie powstrzymuje je przed erozją wietrzną. Na nowych stanowiskach pojawia się często samorzutnie, jako roślina pionierska. Ze względu na jej wysoką wytrzymałość i niskie wymagania pielęgnacyjne, kostrzewa

Trawy łąkowe
Manna mielec – trawa podmokłych łąk i ozdoba naszych ogrodów

bezpośrednio w wodzie. Do rozwoju potrzebuje wilgotnego podłoża. Preferuje mułowe lub mułowo-glejowe gleby, o dużym poziomie próchnicy i bogatych w składniki odżywcze. Nie toleruje kwaśnego (...) się w pobliżu stawów i na skraju innych zbiorników wodnych, żeby zapobiec ich erozji. Nie ma większych wartości odżywczych, więc rzadko bywa wykorzystana jako pasza

Słownik pojęć
Rolnictwo intensywne, czyli wydajna i wyspecjalizowana produkcja

wody gruntowe i powierzchniowe, które w dalszej kolejności przedostają się do rezerwuarów wody pitnej, zagrażając naszemu zdrowiu, a przy tym równocześnie – prowadząc do erozji i wyjałowienia gleby. Rolnictwo intensywne wpływa na krajobraz rolniczy, gdyż pod uprawy niszczonych jest wiele siedlisk naturalnych. Oprócz tego do upraw wprowadza się wysokowydajne

Słownik pojęć
Czy rolnictwo plantacyjne jest korzystne dla środowiska? Koniecznie sprawdź!

Najistotniejszą wadą rolnictwa plantacyjnego jest to, że nie wpływa pozytywnie na środowisko. Przede wszystkim uprawa monokulturowa pozbawia glebę składników odżywczych, poprzez nieustanne pobieranie wody z tych samych warstw, co w konsekwencji prowadzi do erozji, jej wyjałowienia i obniżenia plonów, a w końcowym efekcie do powstania nieużytków rolnych. Dodatkowo monokultury naruszają

Trawy łąkowe
Jęczmień płonny - opis i charakterystyka

Nie ma dużych wymagań co do warunków siedliska. Rozwija się na suchych glebach. Jest ciepłolubna – potrzebuje nasłonecznionego stanowiska a największy wysyp rośliny odnotowuje się (...) murini. Wykorzystanie Trawa jest ceniona głównie ze względu na swoje przeciwerozyjne działanie. Często porasta stanowiska zupełnie lub prawie całkowicie pozbawione roślinności, a

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki