Erozja wietrzna gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Erozja wietrzna gleby

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

Erozja gleby oznacza niszczenie jej pokrywy przez działanie wody i wiatru. Najbardziej są na nią narażone gleby lekkie o dużym rozdrobnieniu cząstek glebowych. Jej występowaniu sprzyjają duże nachylenie stoku, brak okrywy roślinnej, kiepska struktura gleby czy duży współczynnik podatności gleby na erozję.

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

działanie człowieka. Najczęściej do degradacji gleby prowadzą erozje gleby, jej zakwaszenie czy zasolenie, wyjałowienie (zubożenie w składniki pokarmowe) lub zmniejszenie bioróżnorodności, a przede wszystkim jej złe użytkowanie przez człowieka. Przez (...) powierzchniową, liniową, uprawową, soliflukcję oraz sufozję. Erozja wietrzna (eoliczna) Do tego typu

Zabiegi agrotechniczne
Głęboszowanie – sposób na zwiększenie plonów. Radzimy, kiedy spulchniać glebę

wykonywany głęboszem i regulujący stosunki powietrzno-wodne gleby w warstwie, która jest wykorzystywana przez korzenie roślin. Może być stosowany na różnych rodzajach gleb, najczęściej jednak najczęściej wykonywany jest tam, gdzie w profilu glebowym ograniczony jest ruch wodny i rozwój systemu korzeniowego, a więc na glebach średnich lub ciężkich o silnie zagęszczonych

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

aluwialne. U podstaw gleb erozyjnych znajdują się różnego rodzaju związki kwarcowo-krzemianowe, czyli żwiry i piaski. Ten typ nie przedstawia większej wartości użytkowej dla rolników ze względu na to, że poziom próchnicy jest niewielki i nie jest ona źródłem minerałów i składników odżywczych dla roślin uprawnych. Dodatkowo są bardzo

Rośliny pastewne
Proso rózgowe – opis, odmiany i zastosowanie do celów energetycznych

na terenach zdegradowanych i zagrożonych erozją gleb. Rozmnaża się zarówno za pomocą nasion, jak i wegetatywnie –  przez wysiew nasion do doniczek pod koniec zimy lub podział roślin wiosną. Proso można uprawiać na tarasie lub balkonie w pojemnikach, jednak należy pamiętać o jego regularnym podlewaniu i użyźnianiu gleby

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

się też do poprawy żyzności gleby, wspomagając jej wietrzenie i mieszając pozostałości po żniwach. Uprawa bezpłużna to zastąpienie orki gruberami i siew bezpośredni – polecana jest szczególnie w płodozmianach (...) jej nośność i jej pojemność wodna, natomiast zmniejszona zostaje erozja wodna i powietrzna oraz mineralizacja próchnicy.

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

umożliwia dokładne przykrycie i wymieszanie gleby z nawozami organicznymi, naturalnymi, mineralnymi i resztkami pożniwnymi. Orka potęguje procesy wietrzenia i mineralizacji. Dzięki temu, dochodzi do uruchomienia i zwiększenia dostępności składników pokarmowych (...) jej strukturę. Ziębla zaburza właściwy obieg pierwiastków, potęguje procesy erozji wietrznej i zwiększa tempo mineralizacji materii

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

najwyżej plonuje gorczyca biała. Chroni glebę przed erozją wietrzną, zabezpiecza podłoże przed wymywaniem makro- i mikroelementów. Stanowi cenną roślinę podporową dla strączkowych wykształcających wiotką łodygę w uprawie na nasiona i (...) to wskazane szczególnie na glebach zagrożonych erozją wodną i wietrzną. Liczne źródła wskazują na

Rośliny lecznicze
Dymnica pospolita – trujący chwast upraw i pastwisk

się na nizinach. Preferuje dobrze wietrzone gleby, które są wilgotne i bogate w próchnicę. Często pojawia się na stanowiskach po niedawnym nawożeniu azotem i po wapnowaniu, gdyż jej zapotrzebowanie na te składniki jest duże. Raczej nie rozwija się na glebach o kwaśnym odczynie, a optymalne pH do jej rozwoju powinno

Trawy łąkowe
Kostrzewa owcza – dobra propozycja na zadarnienie trawników

i sztucznej, kostrzewa owcza najczęściej pełni rolę darniotwórczą. Bywa wysiewana na przewiewowych glebach, gdzie powstrzymuje je przed erozją wietrzną. Na nowych stanowiskach pojawia się często (...) najczęściej pełni rolę darniotwórczą. Bywa wysiewana na przewiewowych glebach, gdzie powstrzymuje je przed erozją wietrzną. Na nowych stanowiskach pojawia się często samorzutnie, jako roślina pionierska.

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

rolnictwa powoduje zanieczyszczenie powietrza, wód, erozję gleb oraz produkcję znacznych ilości obornika, który nie zawsze może być zagospodarowany. Duże fermy kur często korzystają głównie z pasz z zakupu, w związku z czym produkcja nawozu przekracza potrzeby względem areału uprawnego. Gleby są przenawożone powodując negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Trawy łąkowe
Piaskownica zwyczajna – nadmorska trawa w naszym ogródku? Tak!

rośliną stabilizującą piaski i powstrzymującą erozję gleby. Uprawa w ogrodzie Piaskownica zwyczajna jest ładną w pokroju trawą, która w ogrodach może być stosowana w miejscach piaszczystych, na których inne rośliny z powodu suchości podłoża nie mogą rosnąć. Można ją także sadzić na skarpach jako roślinę przeciwerozyjną.

Koniczyna
Poznaj lecznicze właściwości i zastosowanie różnych gatunków koniczyny

do zadarniania wielu terenów zapobiegając erozjom gleby. Rekultywują zniszczone gleby, przywracając je do zagospodarowania i przeciwdziałają ich dalszej degradacji. Spulchniają glebę, poprawiają jej strukturę, uzupełniają w materię organiczną i składniki mineralne – głównie w azot, wiążąc jego wolną formę z powietrza dzięki bakteriom brodawkowym. Właściwości lecznicze

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

ornych Klasa I – gleby orne najlepsze Gleby tej klasy występują na równinach lub łagodnych pochyłach. Charakteryzują się wysoką zasobnością w składniki pokarmowe, odpowiednią strukturalnością i łatwością w uprawie. Są ciepłe, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych (nie wymagają melioracji). W głębokim poziomie próchnicznym zawierają słodką

Gleby
Gleby płowe - popularne gleby, które zajmują dużą część kraju. Poznaj ich rodzaje!

dla roślin. Gleby płowe mogą być też wytwarzane z piasków, najczęściej z piasków gliniastych mocnych lub z utworów piaszczystych niecałkowitych. Takie gleby mają szeroki stosunek C:N oraz mają dobre stosunki wodno-powietrzne. Można też wyróżnić gleby płowe niecałkowite, które powstały z płytkich utworów pyłowych zalegających na innych skałach. Najczęściej zaliczane są do

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

składników pokarmowych, wody, ciepła oraz powietrza nazywamy żyznością gleby. Żyzność jest uzależniona od właściwości chemicznych, biologicznych i fizycznych gleby oraz jej naturalnej zasobności w składniki pokarmowe. Gleba żyzna dostarcza roślinom (...) właściwości wodnych, powietrznych i termicznych, a także podatności na erozję. Do właściwości wodnych gleby zalicza się

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

niską produktywność. Gleby bielicowe zajmują ok. 10% powierzchni Polski. Poziomy genetyczne gleb bielicowych to: O-A-Ees-Bhfe-C, a gleb bielicowych ornych: Ap-Ees-Bhfe-C. Proces bielicowania (bielicoziemny) Proces bielicowania polega na silnym zakwaszeniu podłoża, które przyspiesza wietrzenie minerałów glinokrzemianowych. Powoduje to różnicowanie się poziomu B (iluwialnego) w porównaniu z profilem C

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Poplony ścierniskowe nazywa się również międzyplonami ścierniskowymi. Wysiewane są w lecie po wcześnie schodzącej roślinie pochodzącej z plonu głównego, a zbierane się na jesieni tego samego roku. Międzyplony ścierniskowe w Polsce można uprawiać w wielu regionach, oprócz terenów podgórskich i części północnej kraju. Głównym celem uprawy poplonów ścierniskowych jest zapobieganie erozji wietrznej i wodnej. Ograniczają też przenikanie azotu do wód podziemnych i usuwają jego nadmiar w okresie jesiennym. Takie międzyplony dostarczają do gleby masę organiczną oraz przyczyniają się do lepszego, stabilnego plonowania roślin uwzględnionych w płodozmianie.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Jako element zmianowania nie należą one do jednolitej grupy, mają różne wymagania glebowe i dotyczące techniki uprawy. Uprawa roli pod nie powinna być staranna, pozbawiona (...) paszowe, przemysłowe i mieszane), paszowe, specjalne (te dzielą się na nasienne, warzywne i przeciwerozyjne), specjalistyczne (nazywane też uproszczonymi), intensywne i ekstensywne. Płodozmiany polowe

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

plony. Pod uprawę najlepsze są gleby głębokie, które mają uregulowane stosunki wodno-powietrzne. Muszą też charakteryzować się odpowiednimi właściwościami fizycznymi, które umożliwią przenikanie powietrza i wody w głąb warstwy ornej oraz (...) który chcą wprowadzić oszczędności w uprawie roli oraz zapobiec erozji wodnej i wietrznej na danym polu.

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

finansowych i ciężkiej pracy. Charakterystyka i występowanie Gleby rdzawe są typem gleb bielicoziemnych, które są typowe dla Polski i innych krajów o podobnym klimacie. Powstały w warunkach niskiej temperatury i dużej wilgotności powietrza, ze skał o małej zawartości składników zasadowych. Ich podłożem głównie są granity i piaskowce

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

uproszczenia zaliczamy uprawę bezorkową, polegającą na stosowaniu płytkich zabiegów, np. za pomocą zrywacza ścierni. Tę metodę można stosować wraz z międzyplonami, które pokrywają glebę i chronią ją przed erozją. Coraz częściej rezygnuje się z siewu bezpośredniego w ściernisko. Takie uproszczenia, a przede wszystkim siew bezpośredni, nie całkowicie sprzyjają uzyskiwaniu wysokich plonów

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

koncentrują się głównie w północnych, południowo-wschodnich i południowych regionach kraju. Uprawa tytoniu udaje się na glebach gorszej jakości, gdzie nie mogą rosnąć rośliny o większych wymaganiach. Tytoń można podzielić na sześć grup użytkowych: suszony ogrzewanym powietrzem, orientalny, Burley, ciemny, cygarowy i ciemny suszony ogniowo. Inny podział to: wielkolistny, średniolistny

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

najlepiej wybrać osłonięte od wiatru miejsce. Pomidor nie ma istotnych wymagań co do wilgotności powietrza. Rozwija się dobrze przy względnej wilgotności 50–60%. Intensywniejsza wilgotność może powodować porażenia przez choroby. Ważniejsza do wzrostu jest wilgotność gleby. W początkowej fazie wzrostu pomidora gleba powinna mieć 60% polowej pojemności wodnej, a podczas

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

skalne. Jest to bardzo trafne określenie – w wierzchniej warstwie rędzin znajduje się ich bardzo dużo.   Charakterystyka i powstanie Gleby te powstały wskutek wietrzenia skał wapiennych. W obrębie rodzaju możemy wyróżnić rędziny węglanowe i siarczanowe. Te pierwsze w podstawie mają masywne skały wapienne, margle, opoki albo

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

lub deluwialne Gleby te powstają w wyniku procesów deluwialnych. Posiadają duże ilości składników pokarmowych i są bardzo wartościowe pod względem rolniczym. Miąższość ich poziomu A przekracza 100 cm. Czarnoziemy zmywane Występują na urzeźbionym terenie lessowym, najczęściej w górnej części stoków, które ulegają erozji wodnej. Ich

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

i przechowywanie. Polecane są zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i do przetwórstwa. Warunki uprawy Papryka ma wysokie wymagania co do temperatury powietrza i gleby. Niewystarczające warunki powodują zakłócenia wzrostu, zmniejszenie liczby kwiatów, pogorszenie jakości plonu, a nawet powstawanie owoców beznasiennych. Optymalna temperatura powietrza do wzrostu wynosi 26°C

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

Wymagania, występowanie i użytkowanie Esparcetę można uprawiać na glebach ubogich i suchych, dość powszechnie występuje na niżu oraz w niższych położeniach górskich. W uprawie polowej można użytkować ją przez 2-4 lata oraz wykorzystywać w płodozmianie jako roślinę przeciwerozyjną na polach za bardzo nachylonych i zakamienionych. W związku z

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

szerokości 50 cm. Nasiona wysiewa się na głębokość 1,5–2 cm na zwięźlejszych glebach i 2–3 cm na lżejszych. Wysiane zbyt głęboko mają opóźnione kiełkowanie i (...) rozsady trwa 7–8 tygodni. Tydzień przed sadzeniem należy zahartować rośliny, ograniczając podlewanie i wietrząc. Dobra rozsada ma 2–3 wykształcone liście właściwe oraz 15–20 cm wysokości.

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

z powodzeniem uprawiana w rolnictwie ekologicznym.   Wymagania Ma dość duże wymagania glebowe. Przede wszystkim gleba powinna być pulchna, dobrze uprawiona o dobrych stosunkach wodno-powietrznych. Nie należy doprowadzać do spadku jej odczynu poniżej pH 5,0. Jeśli już tak się stanie, wówczas należy glebę wapnować jesienią,

Pomidory
Sadzenie pomidorów. Przedstawiamy krótki poradnik

by utrzymać ciężar owoców. W przypadku wykazania niedoboru pierwiastków w analizie chemicznej gleby, sugerowane dawki składników mineralnych przestawiają się następująco: od 120 do (...) innymi z obniżeniem temperatury. Już około dwóch tygodni przed planowanym sadzeniem należy zintensyfikować wietrzenie oraz ograniczyć podlewanie rozsady. Kiedy rozsada będzie miała wysokość

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

kosztowny niż tradycyjna podorywka. Użycie grubera umożliwia wymieszanie słomy i resztek pożniwnych z warstwą roli, a na powierzchni pozostaje część resztek. Chroni to glebę przed rozmywaniem, zaskorupianiem i erozją. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pług można połączyć z wałem kruszącym bądź broną zębową.   Ocena podorywki

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

klimacie, wymaga dużej ilości opadów (powyżej 600 mm) i wysokiej wilgotności powietrza. Najlepiej rośnie w rejonach nadmorskich i podgórskich, w innych częściach kraju, szczególnie z małą ilością opadów, wymaga odpowiedniego nawadniania. Nie dotyczy to odmian wczesnych, które pobierają pozostałą w glebie pozimową wodę. Największe wymagania wodne obserwuje się w okresie wiązania

Gleby
Gleby aluwialne – pozostałość po rzekach i morzach. Przedstawiamy ich charakterystykę

Gleby aluwialne to rząd gleb napływowych powstałych z materiału osadzonego w wyniku erozyjnej i sedymentacyjnej działalności spływów powierzchniowych, rzecznych i morskich. Materiał taki charakteryzuje się wysokim stopniem zwietrzenia, rozdrobnieniem oraz zwykle zasobnością w próchnicę. Gleby z niego powstałe posiadają nieuregulowane stosunki wodno-powietrzne, wysokie wahania wód gruntowych oraz często w ich głębszych warstwach znajdują się oglejenia gruntowe. Wyróżnia s

Zabiegi agrotechniczne
Kultywatorowanie – ważny zabieg spulchniający ziemię i pomagający zwalczać chwasty rozłogowe

środowisko, kultywatorowanie zastępuje podstawowe zabiegi w produkcji roślinnej, np. orkę. Gleba wówczas nie jest odwracana, a część resztek pożniwnych pozostaje na powierzchni roli. Utworzony mulcz chroni podłoże przed nadmiernym rozmyciem przez deszcz i zaskorupieniem, ogranicza parowanie, sprzyja wsiąkaniu wody opadowej, ogranicza procesy erozyjne. Rodzaje kultywatorów Dobór kultywatorów

Arbuz
Gruntowa i tania uprawa arbuza w Polsce? To możliwe! Przekonaj się sam

rozwoju wynosi 25–30°C. Musimy pilnować, by utrzymywać odpowiednią różnicę temperatur między dniem a nocą (maksymalnie wahania mogą dochodzić do 8°C różnicy). Temperatura gleby również nie może odbiegać od temperatury powietrza. W ogrzewanych tunelach nie ma z tym problemu, ale uprawiając arbuza na polu, powinniśmy ułożyć ściółkę, np. agrowłókninę lub czarną folię.

Sałata
Sałata rzymska zapomniana i odkryta na nowo!

w marcu w tunelu lub szklarni do skrzynek wysiewnych. Możemy przykryć je 0,5-cm warstwą przesianej gleby, a skrzynki nakryć folią polietylenową. Po wschodach rośliny pikujemy do doniczek o średnicy 5–6 cm wypełnionych podłożem. Podczas wysiewu utrzymujemy temperaturę powietrza na poziomie 15–20°C, a po pojawieniu się wschodów obniżamy ją do 15°C w

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

występuje na glebach piaszczysto-gliniastych i wapiennych oraz średnio wilgotnych i suchych łąkach, a także na pastwiskach i przydrożach. Jest pospolita na całym niżu oraz na suchych wzgórzach. Użytkowanie Komonica może być uprawiana w warunkach górskich i podgórskich. Wykorzystywana jest też w zasiewaniu zboczy gór, ponieważ zapobiega erozji.

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

(pH=6,5–7,2), w przypadku stwierdzenia niższego pH należy przed orką zimową wykonać wapnowanie gleby (1–3,5 CaO/ha). Pomimo wysokiej mrozoodporności lucerny, jej siewki wrażliwe są (...) się więc jej uprawiania w rejonach nadmorskich i górskich, gdzie panuje chłodniejsza i wietrzna pogoda. Stanowisko powinno być, przed założeniem plantacji, dobrze odchwaszczone, szczególną uwagę

Papryka
Jak sadzić paprykę? Oto nasze wskazówki!

Pod uprawę papryki najbardziej nadają się stanowiska nasłonecznione, o niezbyt wietrznej ekspozycji. Warzywo to ma duże wymagania co do temperatury, gdyż jest szczególnie (...) małe prawdopodobieństwo drastycznego i niespodziewanego pogorszenia się pogody. Jeśli chodzi o glebę, to oczywiście – jak ma to miejsce w przypadku wszystkich warzyw

Pomidory
Zachęcamy do uprawy pomidorów koktajlowych – mniejszych pomidorowych braci

Uprawa w gruncie Na tydzień przed sadzeniem rośliny powinniśmy zahartować, ograniczając podlewanie i silnie je wietrząc. Prawidłowo wyprodukowana rozsada powinna mieć 5–7 liści, ok. 20–30 cm wysokości, pierwsze grono z nierozwiniętymi jeszcze kwiatami i zdrowy system korzeniowy (to samo dotyczy gotowej rozsady, którą chcemy kupić). Pomidory do gruntu

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

w składniki pokarmowe, posiada właściwości mątwikobójcze. Pozostawiona na zimę ochrania powierzchniową warstwę gleby przed erozją wodną, wietrzną i stratami pierwiastków. Ponadto pełni funkcje rośliny pionierskiej, (...) składniki pokarmowe, posiada właściwości mątwikobójcze. Pozostawiona na zimę ochrania powierzchniową warstwę gleby przed erozją wodną, wietrzną i stratami pierwiastków. Ponadto pełni funkcje rośliny pionierskiej, świetnie

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

polskich. Wymagania i mocne strony facelii błękitnej W okresie pomiędzy kolejnymi sezonami wegetacyjnymi, na polach nieobsianych zbożami ozimymi, nieprzykryta roślinnością gleba jest szczególnie zagrożona erozją. Warunki klimatyczno- glebowe panujące w naszym kraju sprzyjają uprawie międzyplonów ścierniskowych. Ich zadowalające plony można osiągnąć  przy sumie opadów 140- 160 mm

Porzeczka
Uprawa porzeczki czerwonej - zbiór praktycznych wiadomości

naturalnie występuje na terenie Europy. Do prawidłowego rozwoju wymaga średniej rocznej temperatury powietrza w granicach 6–8°C, dokładnie takiej, jaka jest w Polsce. To klasyczna roślina (...) krzewu występuje słowo „rzeczka”, najlepiej czuje się na terenach wilgotnych. Do uprawy wybierajmy gleby żyzne, próchniczne i dostatecznie wilgotne, lecz nie podmokłe. Najlepsze owocowanie obserwuje

Cebula
Cebula krymska zachwyca oryginalnym kształtem i smakiem!

są więc gleby brunatnoziemne, czarnoziemne i wapniowcowe. Zadbajmy, aby w glebie znajdowało się 120–160 mg N (NH4 + NO3), 60–80 mg P, 175–250 (...) Przed umieszczeniem rozsady w gruncie musimy ją zahartować, obniżając temperaturę w pomieszczeniu, silnie wietrząc i ograniczając podlewanie. Sadzenie Dzień przed sadzeniem

Kapusta
Jak uprawiać jarmuż? Jakie ma wymagania? Wszystko o jarmużu

liści. Wymagania i zmianowanie Jarmuż w porównaniu z pozostałymi roślinami kapustnymi ma najmniejsze wymagania klimatyczne i glebowe. Dobrze rośnie w klimacie morskim, czyli umiarkowanej temperaturze i dużej wilgotności powietrza. Na wietrznym stanowisku wymaga jednak osłaniania, jego łodygi mogą być łatwo łamane przez wiatr. Jest bardzo wytrzymały na

Cykoria
Uprawa cykorii sałatowej – niezwykle zdrowe i łatwe w pielęgnacji warzywo. Sprawdź!

najlepsze są gleby próchniczne, żyzne, o obojętnym odczynie (pH=6,0–7,0). Słabo wyrasta na glebach piaszczystych, a szczególnie źle rośnie na ciężkich i zalewowych. Zmianowanie (...) owocami, bo wytwarzany przez nie etylen powoduje starzenie się korzeni. Warto stosować system wietrzenia. Dojrzałość korzeni do pędzenia Dojrzałość korzeni określa

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki