Gleby inicjalne - wykorzystanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby inicjalne - wykorzystanie

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

Gleby inicjalne należą do najsłabiej wykształconych gleb na świecie. Mały poziom próchnicy i niekorzystne warunki wiatrowo-wodne nie sprzyjają wykorzystywaniu ich w rolnictwie i sadownictwie, ale w Polsce zajmują obszar około 700 tysięcy hektarów i często są dostosowywane pod uprawy różnego rodzaju.

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

odczynem gleby – w kwaśnym środowisku rośliny pobierają NO3-, zaś w zbliżonym do obojętnego lub w lekko zasadowym NH4+. Zapotrzebowanie na azot przez organizmy żywe jest bardzo duże. Wpływa on na wzrost części nadziemnych roślin oraz wchodzi w skład chlorofilu, przez co nadaje intensywnie zielony kolor blaszkom liściowym, reguluje również wykorzystanie

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

krajobrazach oraz glebach dziewiczych i kształtowana jest przede wszystkim przez naturalne zespoły roślinne. Żyzność nabyta kształtowana jest przez człowieka, polega na zabiegach rekultywacji gleb przy wykorzystaniu zabiegów agrochemicznych i agrotechnicznych. Zabiegi te umożliwiają osiągnięcie wyższej żyzności gleby. Polepszanie właściwości gleb Właściwości gleb lekkich można poprawiać

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

badaczy. Wcześniej sądzono, że jest to po prostu mocno zdegradowana gleba torfowa i uznawano gleby murszowe za wyjałowione torfy. Jest to jednak błędne założenie, ponieważ zjawisko osuszania ziem jest jak najbardziej naturalnym procesem, który nie zmniejsza możliwości wykorzystania i żyzności gleb, jedynie zmienia ich strukturę i sposób uprawiania. Są to gleby

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

jest zależna od zwięzłości gleby i jej stopnia zakwaszenia. Odpowiednie wyregulowanie odczynu gleby prowadzi do pełnego zaspokojenia potrzeb rzepaku na wapń. Rzepak wymaga również nawożenia siarką, ponieważ odpowiednie zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek przyczynia się do zwiększenia wykorzystania azotu. Aplikacji mikroelementów takich jak, mangan bor, cynk, miedź

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

ziemi, dostosować do niego rośliny uprawne lub uregulować jego poziom. Oznaczanie pH Oznaczanie odczynu pH gleby nie jest proste, ale jest działaniem koniecznym, jeśli chcemy zmaksymalizować plony i wykorzystać potencjał ziemi. W tym celu możemy wykorzystać metody elektrometryczne bądź kolorymetryczne. Te pierwsze polegają na pomiarze różnicy potencjałów

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

  Nawożenie potasowe Potas jest łatwo wymywany z gleby, a jego skuteczność w nawożeniu zależy od zachowania odpowiednich proporcji pozostałych nawozów mineralnych oraz stosunku NPK. Odpowiednie nawożenie potasowe przyczynia się do zwiększenia wykorzystania azotu i fosforu przez rośliny, a także zwiększa plony. Wpływa również na

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. Po pierwsze wapnowanie! Warunkiem, który umożliwia pełne wykorzystanie wszystkich składników pokarmowych dostarczanych roślinom, jest optymalny odczyn gleby. Przyczyn sukcesywnego obniżania się pH roztworu glebowego jest wiele. Rolnicy, chcąc utrzymać gleby w wysokiej kulturze rolnej, powinni nieustannie monitorować

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

pracę ręczną i maszynową oraz powierzchnię magazynową. Prawidłowo skonstruowany płodozmian poprzez odpowiedni dobór i następstwo roślin powinien nie tylko zwiększać żyzność gleby, wpływać na ilość azotu i jego wykorzystanie w gospodarstwie, ale też ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co za

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

W przypadku siewu w rolę, która była uprawiana klasycznie, używamy wszystkich siewników, zaś do siewu w mulcz należy wykorzystać siewniki z redlicami tarczowymi, które w odpowiedni sposób naciskają na glebę. Jeżeli gleba uprawiana klasycznie odznacza się nadmiernym zbryleniem powierzchni, to również można zastosować siewniki z redlicami w celu uzyskania

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

w dawce 30–40 t/ha, ewentualnie dobrze rozłożony kompost w dawce 40–60 t/ha. Jeżeli chcemy uprawiać bez obornika, to należy wykorzystać nawozy zielone przyorane jesienią. Dawki nawozów mineralnych powinny być uwzględnione na podstawie analizy gleby oraz zależne od żyzności gleby i sposobu uprawy ogórka. Odpowiednie dawki nawozów mineralnych na jednym hektarze to

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

a następnie pielenie międzyrzędzi, ogranicza spadki plonu do 40-60% oraz likwiduje zaskorupioną glebę. Należy również stosować odpowiednie herbicydy, które niszczą chwasty jedno- i dwuliścienne. W (...) one znaczne obniżenie plonu ziarna, utrudniają zbiór, a przez wytwarzanie mikotoksyn mogą uniemożliwić wykorzystanie ziarna. Często występującą chorobą jest głownia guzowata kukurydzy, jednak jeżeli już

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

ma odczyn bardzo kwaśny, pH waha się między 3 a 3,5, dlatego nie nadaje się pod uprawę, a naturalną roślinnością na glebach tego typu są lasy mieszane. Przystosowanie do wykorzystania w rolnictwie Z rolniczego punktu widzenia gleby rdzawe nie przedstawiają większej wartości. Są raczej rzadko używane, ale

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Kukurydza wykorzystuje też bardzo dobrze azot z przyoranych liści buraków. Liście musza być dobrze rozdrobnione i równomiernie rozmieszczone w glebie, co prowadzi do uwolnienia całego azotu podczas sezonu wegetacyjnego. Rośliny mogą wtedy wykorzystać nawet 70% tego pierwiastka.     Autor: mgr inż.

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

której zaliczamy stosowanie właściwego płodozmianu, odchwaszczanie plantacji, wykonywanie głębokiej orki oraz spulchnianie gleby, uprawę międzyplonów oraz stosowanie zrównoważonego nawożenia mineralnego. Soja narażona jest (...) twarde i dzwoniące podczas poruszania strąka. Jednoetapowy mechaniczny zbiór polega na wykorzystaniu kombajnu zbożowego z hederem (przystawką). Wysokość cięcia kombajnem powinna być jak

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

lekkich. Azot W zależności od wilgotności gleby oraz przedplonu owies różnie reaguje na azot stosowany doglebowo. Zbyt wysokie dawki tego pierwiastka mogą powodować wyleganie roślin. W przypadku suszy wykorzystanie azotu przez rośliny maleje. Jeżeli przedplonem dla owsa były rośliny niezbożowe, które pozostawiły po sobie dobre

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

pierwiastka wskutek nieodwracalnych procesów uwsteczniania. Nawożenie azotowe Żyto należy do grupy roślin dobrze wykorzystujących azot glebowy, zarówno ten zmineralizowany na wiosnę, jak i pochodzący z resztek pożniwnych przedplonu. Efektywne wykorzystanie pierwiastka, niezależnie od wielkości stosowanych dawek nawozowych, to gwarancja wysokiego plonu i jakości ziarna żyta.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

tym pszenicy, jest ustalenie terminu pierwszej dawki azotu. Jej skuteczność i działanie zależy od: warunków glebowych, pogodowych i agrotechnicznych. Można ją ustalić na podstawie dwóch założeń. Skoro pierwsza dawka to około 50% niezbędnej ilości azotu, jej wykorzystanie będzie modyfikowane przez czynniki pogodowe i uprawowe. O dokładnym ustaleniu terminu pierwszego nawożenia azotem

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

ponieważ prowadzi to do jej zamazania. W przypadku przesuszonej gleby zabieg ten nie prowadzi zaś do kruszenia brył, ale powoduje jej rozpylenie. Wskazówki Przerwa pomiędzy orką a bronowaniem jest błędem agrotechnicznym, ale jeżeli nastąpi, to do rozkruszenia brył należy wykorzystać brony ciężkie. Daje to takie same efekty

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

Orka przedzimowa, wykonywana zazwyczaj po ostatnich zbiorach, przygotowuje rolę pod wysiew roślin jarych. To jeden z najgłębszych zabiegów uprawowych, który pozostawia się ostrej skibie. Wpływa to na lepsze przemarznięcie i wznowienie zabiegów strukturotwórczych gleby. Ponadto, dzięki głębokiemu spulchnieniu, gleba może zmagazynować większe ilości wody, którą wykorzystają rośliny zasiane na wiosnę.

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

pielęgnacyjne Lucerna jest bardzo wrażliwa na zaskorupianie roli. Taką strukturę gleby najlepiej niszczyć od razu po siewie lucerny za pomocą wału kolczastego. Do (...) fazie 2–3 liści właściwych. Po zbiorze każdego pokosu lucerny należy wykonywać bronowanie z wykorzystaniem brony średniej lub ciężkiej. W następnych latach można również wykonać kultywatorowanie

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

wody zebranej z roztopów wczesną wiosną. Są to najczęściej gleby bogate w wapń i magnez, przeważnie mają (...) rodzajów, które mają różne właściwości i zastosowania. Rędziny inicjalne Rędziny inicjalne są początkowym (...) na nizinach i prawie w całości znajdują się w wykorzystaniu rolniczym. Rędziny brunatne

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

motyli należy wykorzystać pułapki feromonowe z dyspenserami feromonowymi przeznaczonymi dla konkretnych gatunków, których działanie polega na tym, że środkowej części pułapki wykłada się dyspenser feromonowy, a uwalniany z niego zapach symuluje feromony samicy. Nadlatujący samce przylepiają się do podłogi pułapki. Prócz tego, inną pracochłonną metodą jest użycie okrywek glebowych

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

włókowania (gleby ciężkie). Zabiegi nie mogą być głębsze niż 5‒6, ponieważ zaburza to naturalny podsiąk wody glebowej. W rozkruszaniu wierzchniej warstwy roli świetnie sprawdza się wał strunowy.   Nawożenie Wykorzystanie wszystkich niezbędnych składników pokarmowych przez jęczmień jary możliwe jest wyłącznie przy uregulowanym odczynie gleby. W

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

siewniki mogą być dodatkowo wyposażone w urządzenie do rzędowego wysiewu nawozów. Celem takiego nawożenia jest zapewnienie lepszego startu roślin na początku wegetacji poprzez lepsze wykorzystanie składników pokarmowych w glebie.   Nawożenie Kukurydza najlepiej plonuje na glebach o pH wynoszącym 6-7 oraz o wysokiej zawartości przyswajalnego

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

jego gorszym przezimowaniem. Pod jego uprawę nie nadają się gleby lekkie, piaszczyste i zbyt przepuszczalne. Wymagania wodne Rzepak ozimy w zależności od odmiany może odznaczać się od średnich do wysokich wymagań wilgotnościowych. Jego dynamiczny rozwój wiosenny sprzyja dobremu wykorzystaniu wody pozimowej. Optymalne zapotrzebowanie na wodę jest uzależnione

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

ją za zboże ze względu na podobną budowę i skład ziarna oraz wykorzystanie. Grykę na świecie uprawia się już od tysięcy lat, nie tylko jako (...) osiągać głębokość 1 m przy sprzyjających warunkach. Pobudzić rozwój korzeni można poprzez osypywanie glebą części łodygi, z której wyrastają korzenie przybyszowe (podliścieniowa część) – korzenie

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

10o C. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy siew jest wiosną, gleba wymaga orki przedzimowej jesienią. Jego optymalny termin to połowa sierpnia, jednak coraz częściej zaleca się uprawę w nieznacznie przyspieszonym terminie, bo słonecznik reaguje na to nadwyżką plonów, co jest powodem lepszego wykorzystania opadów i wody zgromadzonej w okresie jesienno-zimowym.

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

porastanie w kłosie i niekorzystne warunki glebowe. Dodatkowo w porównaniu z odmianami ozimymi odznacza się wysoką zawartością białka w ziarnach, która wynosi średnio 14,1%. Ma bardzo wysoką masę 1000 ziaren (MTZ). Podczas zbioru możliwe jest uzyskanie nawet 7 ton ziarna z hektara. Żyto jare można też wykorzystać w celu rekultywacji gleb

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

w optymalnych ilościach umożliwia kontrolę gospodarki azotowej. Niedobór potasu ogranicza pobieranie azotu, niedobór magnezu i siarki pogarsza efektywność wykorzystania azotu. Zbyt niskie dawki nawożenia fosforem lub mała zasobność gleb w ten pierwiastek pogarsza działanie azotu, a w konsekwencji osłabia plonowanie rzepaku.    

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

szerokości 50 cm. Nasiona wysiewa się na głębokość 1,5–2 cm na zwięźlejszych glebach i 2–3 cm na lżejszych. Wysiane zbyt głęboko mają opóźnione kiełkowanie i (...) jesienią, na początku października, lecz wskazane jest to w cieplejszych rejonach kraju, przy wykorzystaniu większych cebul. Zabiegi pielęgnacyjne Należy starannie odchwaszczać

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

należy stosować na glebach słabych, które mają zdegradowaną darń. Obornik wykazuje działanie następcze, co oznacza, że wpływa pozytywnie na plon roślin uprawianych w następnych latach po jego zastosowaniu. W pierwszym roku po rozrzuceniu obornika na polu przez rośliny wykorzystywane jest 30–40% azotu, 20–25% fosforu i 50%. Wykorzystanie azotu oraz

Gleby
Żyzne gleby torfowe. Wszystko o ich klasyfikacji i właściwościach

dlatego wypiętrzają się, osuszają w naturalny sposób i stają się dość żyzną glebą użytkową. Torfowiska przejściowe, jak sama nazwa na to wskazuje, są (...) i mieszanych, złożonych z innych niewymagających drzew liściastych.    Wykorzystanie Obszar zajmowany przez torfowiska stanowi prawie 5,5% powierzchni Polski.

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

Orka zasadnicza to podstawowy zabieg agrotechniczny, do którego zaliczamy podorywkę. Polega ona na wykorzystaniu pługa, który korzystnie wpływa na strukturę warstwy ornej. Dodatkowo, jeżeli na polu pozostawione są resztki pożniwne lub wysiane były tam nawozy mineralne czy organiczne, to zostają one przykryte i wymieszane z glebą. Celem podorywki jest poprawa stosunków wilgotnościowych w glebie poprzez przerwanie parowania, przykrycie resztek pożniwnych, poprawę struktury roli, stworzenie warunków do kiełkowania chwastów oraz zniszczenie niektórych patogenów.

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

podniesienie zasobności podłoża, poprawienie właściwości fizyczno- chemicznych, wzbogacenie i stymulowanie dobroczynnych organizmów glebowych. Jest to dobre rozwiązanie na dostarczenie sporej dawki próchnicy i związków mineralnych. (...) To od nas zależy jaki tryb wybierzemy. Zakładając warzywnik już na starcie możemy wykorzystać dostępne w sklepach specyfiki. Mowa tu o nawozach startowych i długodziałających.

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

powierzchni rolniczej, ze względu na to, że Morze Bałtyckie słabo transportuje osad w wodzie morskiej. Wykorzystanie Wartość rolnicza mad jest ogólnie dość duża, chociaż jej poziom ściśle zależy od profilu gleby, to znaczy głównie od układu warstw i rodzaju podłoża, a także zawartości próchnicy i postępie procesu

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

zimowej i wiosennej, a 25 x 30 cm w letniej i jesiennej. Gleba powinna mieć odczyn pH=6,0–6,5. Uprawa pod osłonami na stołach (...) kostce sadzi się do mat. Zwykle po 6–8 roślin w dwóch rzędach. Można wykorzystać maty po uprawie pomidorów lub ogórków.  

Szkodniki upraw
Szkodniki ziemniaków ‒ objawy, szkodliwość i zwalczanie

larwalne podrodziny chrabąszczy Melolonthinae, kolonizujące gleby odłogowane lub położone w bliskim sąsiedztwie zadrzewień. Najczęstszymi objawami żeru tych szkodników są nieregularne, głębokie korytarze w bulwach. Czasami larwy skrywają się wewnątrz miąższu. Intensywne uszkodzenia bulw eliminują je z możliwości zastosowania w przemyśle przetwórczym i konsumpcji. Nadają się wyłącznie do wykorzystania na paszę.

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

do normy zalecanej w plonie głównym w uprawie na nasiona. Najlepiej wysiewać go w mieszankach, ponieważ zmniejsza to ryzyko niepowodzenia uprawy oraz umożliwia lepsze wykorzystanie składników mineralnych z gleby. Łubin jest dobrą rośliną podporową dla roślin o wiotkich łodygach, dlatego też bardzo dobrze wykorzystywać go w siewie mieszanym. Ilość

Rośliny lecznicze
Uprawa żurawiny bez najmniejszych wątpliwości!

przy czym najlepiej sprawdzą się tutaj ziemie dodatkowo próchniczne i przepuszczalne. Pod uprawę nadają się przede wszystkim kwaśne gleby torfowe i pobagienne. Piaszczyste grunty zasobne w składniki mineralne, w przypadku żurawiny, mogą być wykorzystane wyłącznie przy jednoczesnym, intensywnym nawadnianiu uprawy. Skoro już o nawadnianiu mowa, to poziom wód gruntowych

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

Do nawożenia fosforowo-potasowego można stosować nawozy stałe, pojedyncze lub wieloskładnikowe. Najlepiej wykorzystywać je w całości przedsiewnie i płytko wymieszać z glebą. Pogłówne stosowanie tych nawozów nie wpływa korzystnie na ich efektywne wykorzystanie przez rośliny. Przy uprawie pszenżyta jarego nawożenie fosforowo-potasowe należy wykonywać przed orką zimową. Azot Pszenżyto

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

Okres pomiędzy wykształceniem dwóch par liści właściwych a zakryciem międzyrzędzi to optymalne terminy aplikacji nawozów mikroelementowych. Tylko uregulowane stosunki wodno- powietrzne w glebie dają gwarancję najlepszego wykorzystania makroelementów. Rośliny w pełni pobierają składniki pokarmowe, gdy aplikacja nawozów jest wczesna, a zbiór plonu przeprowadza się późno, w pełni dojrzałości korzeni

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

glebach torfowych, należących do kompleksów zbożowo-pastewnych oraz na dobrych glebach żytnich. Zabiegi i uprawa Jeżeli gorczyca biała ma być przeznaczona na zbiór nasion, to powinna być uprawiana po orce zimowej. Jej wysiew należy wykonać jak najwcześniej, aby mogła wykorzystać zimowe zapasy wody w glebie. Gorczycę

Czereśnie
Sadzonki czereśni - radzimy, jak kupić najlepsze drzewka

m. Ponadto na glebach lżejszych z reguły sadzi się gęściej niż na glebach cięższych. Rozmnażanie sadzonek Czereśnia nie posada zdolności do (...) w której przenosi się śpiące oczko odmiany szlachetnej na pień podkładki. Ważne, by wykorzystać do tego zdrowe drzewo odmiany szlachetnej oraz silną podkładkę, która zapewni

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

Rozmnażanie następuje przez samozapylenie. Owocem jest jednonasienna torebka. Po dojrzeniu nasiona pozostają w kielichu. Są gładkie, o soczewkowatym kształcie. Nasiona w glebie zachowują zdolność kiełkowania do 5 lat. Wykorzystanie w ziołolecznictwie Kolczystka jest mało znaną rośliną leczniczą. W Polsce nie jest zbierana i wykorzystywana w fitoterapii. W

Żurawina
Sadzonki żurawiny - co trzeba o nich wiedzieć? Podpowiadamy!

nad powierzchnię ziemi. Ukośne sadzenie sprzyja lepszemu przyjmowaniu się sadzonek. Po posadzeniu glebę wokół należy dokładnie docisnąć i płytko zalać wodą. W dobrych warunkach pogodowych (...) Żurawina bardzo łatwo korzeni się również z pędów pociętych na kawałki, co można wykorzystać szczególnie na małych plantacjach przy braku dostatecznej liczby sadzonek. Zaleca się

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

P2O5/ha i 60-80 kg K2O/ha. W celu zwiększenia plonowania inkarnatki, glebę można zwapnować pod przedplon lub w czasie podorywki. Choroby i (...) większość jaj i larw pędrusia znajduje się w kwiatostanach. Zbiór i wykorzystanie Zbioru koniczyny krwistoczerwonej na paszę należy dokonywać w fazach

Nawożenie drzew i krzewów
Odkrywamy metody właściwego nawożenia czarnej porzeczki

stwierdzenia niedoboru tego składnika. Nadmiar magnezu w glebie będzie szkodliwy dla naszych roślin. Nawożenie naturalne Stosowanie nawożenia naturalnego jest jak najbardziej zasadne, ale wyłącznie w sytuacji, gdy jest to jednocześnie opłacalne. Jeśli dysponujemy obornikiem lub kompostem we własnym gospodarstwie, możemy go wykorzystać. Takie nawożenie przeprowadzamy jesienią, a

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki