Gleby inicjalne - zastosowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby inicjalne - zastosowanie

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

Gleby inicjalne należą do najsłabiej wykształconych gleb na świecie. Mały poziom próchnicy i niekorzystne warunki wiatrowo-wodne nie sprzyjają wykorzystywaniu ich w rolnictwie i sadownictwie, ale w Polsce zajmują obszar około 700 tysięcy hektarów i często są dostosowywane pod uprawy różnego rodzaju.

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Truskawki mają stosunkowo małe potrzeby nawozowe i pokarmowe. W ich uprawie bardzo ważne jest dobre przygotowanie stanowiska. Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Przed

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

zabiegu są: wilgotność i rodzaj gleby. Gleby suche wymagają głębszego sadzenia. Płytko umieszczone bulwy są bardziej podatne na porażenie zarazą ziemniaka oraz szybko się zielenieją. Zwiększenie głębokości sadzenia nawet o 1 cm może przynieść wiele niepożądanych skutków takich jak: opóźnienie wschodów, rozdrobnienie bulw, zagrożenie ryzoktoniozy ziemniaka. Kiedy sadzić

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

jednak dzięki tolerancji na zakwaszenie glebygleb ubogich w składniki pokarmowe oraz dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu przy równomiernych opadach plonuje nawet na glebach piaszczystych, a także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies jest rośliną fitosanitarną – odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu.

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

do produkcji, czyli wytwarzania odpowiednio wysokich plonów. Urodzajność może być też nazywana produktywnością gleby i wyrażana plonem z jednostki powierzchni (dt·ha-1). Urodzajność można podzielić na potencjalną i aktualną. Urodzajność potencjalna określa możliwości plonowania roślin w danych warunkach siedliskowych przy zastosowaniu różnych metod agrotechnicznych, pielęgnacji roślin i przy odpowiednich nakładach finansowych. Jest

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Rzepak najlepiej siać na glebach żyznych, które mają głęboką warstwę orną i są zasobne w wapń. Na glebach lżejszych (piaskach gliniastych) również można uzyskać dobre plony, ale tylko dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać na glebach torfowych i murszowych, ponieważ górne

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

ścierni lub ścierni z pociętą słomą. Zabieg ten należy powtórzyć 2-3 krotnie w maksymalne 20 dniowych odstępach czasu, aby przeciwdziałać zachwaszczeniu pola. W przypadku gleb bardzo zwięzłych można zastosować głęboszowanie, które ułatwi przewietrzanie gleb ciężkich i ułatwi funkcjonowanie systemu odwadniającego. Nawozy fosforowo-potasowe należy wysiać przed zimą i wykonać pod

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

wykonać orkę zimową do głębokości ok. 20 cm, a jeżeli w zmianowaniu wcześniej występowały ziemniaki, to można zastosować gruber i wykonać orkę do 15 cm głębokości. Na wiosnę należy wyrównać pole za pomocą włóki (na glebach lekkich) lub brony (na glebach cięższych). Jeżeli rola jest za bardzo zbita, to można ją

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

paszy, ponieważ zwiększa zawartość białka ogólnego w roślinach, a zmniejsza zawartość włókna i cukrów. Na glebach mineralnych dobrze uwilgotnionych łąki trzykośne należy nawozić w rocznej dawce 140–180 kg N/ha. Pierwszą dawkę (50%) należy zastosować na wiosnę po ruszeniu wegetacji, nie później niż w I dekadzie kwietnia, 30% dawki stosuje

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

pola, a owies okazuje się bezpieczny fitosanitarnie dla roślin jęczmienia. Uprawa roli W zależności od zastosowanego przedplonu uprawa roli jest zróżnicowana. Po roślinach strączkowych lub zbożowych, które pozostawiają ściernisko, glebę najczęściej kultywatoruje się lub talerzuje. Ma to na celu zniszczenie pozostałości po przedplonie oraz wymieszanie go z

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

groch powinno się uprawiać 3–4 lata po użyźnieniu gleby obornikiem. Groch na jednym polu powinien być uprawiany co 4 lata. Uprawa roli Po zebranym przedplonie należy wykonać pełen zespół uprawek pożniwnych, a jeżeli jest to konieczne, to należy również zastosować wapnowanie gleby. Następnie późną jesienią można wykonać

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

obracalnego. Jeżeli przedplon został zebrany wcześniej bądź na polu pozostało dużo resztek pożniwnych, to przed orką należy zastosować agregat podorywkowy lub ciężką bronę talerzową. Na wiosnę pierwszym zabiegiem uprawowym jest bronowanie (na glebach lżejszych) bądź włóknowanie (na glebach cięższych). Na glebach zimnych i zlewnych po zastosowaniu nawozów należy użyć

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

od włóki na glebach zwięźlejszych, a na średnich i lekkich od agregatu, który składa się z brony średniej lub ciężkiej wraz z wałem strunowym. Taki agregat za jednym przejazdem, na głębokości 5 cm, doprawia pole. Na polu, którego nie zaorano jesienią, a wcześniej występowały na nim okopowe, należy zastosować agregat z

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

osłoniętych przed wiatrem, lecz nie zacienionych. Wiatr powoduje obniżanie temperatury i zmniejsza wilgotność względną powietrza, może również wywracać pędy. Warto zastosować naturalne osłony, jakimi mogą być zboża czy kukurydza. Odpowiednimi glebami pod uprawę ogórka są gleby zwięzłe, przepuszczalne, próchniczne, z dużą łatwością nagrzewania się. Roślina ta dobrze rozwijać się

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

jare po okopowych, to należy po ich zbiorze wykonać orkę przedzimową na jesieni, zaś na wiosnę włókowanie lub bronowanie, a na glebach zlewnych – kultywatorowanie i bronowanie przedsiewne. Wałowanie należy zastosować wtedy, gdy wierzchnia warstwa roli jest zbyt pulchna, ponieważ ogranicza to zbyt głębokie wysianie nasion. Podczas wiosennych uprawek można zastosować

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

roli należy zacząć jak najwcześniej. Powinna ona nie przerywać podsiąku w warstwie ornej oraz być wykonywana na głębokości nie większej niż 5–6 cm. Na glebach zwięzłych warto zastosować włókę, a na średnich bronę bądź agregat uprawowy. Jeżeli na polu nie zastosowano orki zimowej, a przedplonem były okopowe, to do agregatu uprawowego

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

największy wpływ na ilości i jakości plonu bulw jest nawożenie ziemniaków. Wielkości dawek nawozowych muszą być dostosowane do zasobności gleby w poszczególne składniki odżywcze oraz wymagań pokarmowych rośliny nawożonej. W uprawie ziemniaka zastosowanie znajdują zarówno nawozy mineralne, jak i organiczne. Poniższy artykuł zawiera wszystko, co wiedzieć trzeba na temat

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

– na glebach wilgotnych, płodozmian typu C – podobnie jak B na glebach wilgotnych, jednak jest on formą pośrednią pomiędzy płodozmianem paszowym a trwałymi użytkami zielonymi (...) danego gatunku; warzywne – w gospodarstwach, które nastawione są na produkcję warzyw. Zwykle mają zastosowanie na mniejszych powierzchniach; natomiast przeciwerozyjne – w gospodarstwach położonych na terenach falistych,

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

zróżnicowane. Przy bardzo wysokiej zasobności i przewidywanym plonie 5–7 t/ha optymalne dawki będą wynosić 30–50 kg P2O5/ha i 50–60 kg K2O/ha. Przy bardzo niskiej zasobności gleby można zastosować 90–120 kg P2O5/ha i 100–120 kg K2O/ha. Nawozy te można stosować pojedynczo lub w postaci wieloskładnikowej. Dopuszcza się użycie nawozów mieszanych,

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

Fosfor i potas W porównaniu do innych zbóż owies odznacza się największą wrażliwością na niedobór fosforu oraz potasu. Na glebach ubogich w te pierwiastki należy zastosować 70-100 kg P2O5 i 90-130 kg K2O na hektar, a jeżeli na danym stanowisku był stosowany regularnie obornik to dawki te

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

też do poprawy żyzności gleby, wspomagając jej wietrzenie i mieszając pozostałości po żniwach. Uprawa bezpłużna to zastąpienie orki gruberami i siew bezpośredni – polecana jest szczególnie w płodozmianach uproszczonych z przewagę zbóż, na terenach pagórkowatych, a także przy niskich i nierównomiernie rozłożonych opadach atmosferycznych. Może mieć szerokie zastosowanie na terenach silnie

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Najlepiej pierwszy zabieg dokonać od razu po zbiorze przedplonu, a przed siewem kukurydzy (np. przed III dekadą kwietnia), w celu wymieszania nawozów z glebą. Następnie w dawce startowej można zastosować 15-25% ilości obu składników. Z plonem ziarna wynoszone jest z pola większość pobranego przez rośliny fosforu, a niewielka ilość

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

gęsty siew nie powoduje zwiększenia plonów. Przy optymalnych warunkach glebowych rozstawa rzędów powinna wynosić 20-25 cm, a przy zwiększonym siewie może być zmniejszona do 15 cm, jeżeli pole jest niezachwaszczone. W warunkach, kiedy konieczna jest międzyrzędowa pielęgnacja roślin należy zastosować zwiększoną do 40 cm rozstawę. Optymalna głębokość siewu przy

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

całą dawkę azotu, mieszając z glebą na głębokości 10–20 cm, 2–3 tygodnie przed siewem. Uprawa Przed wysiewem marchwi należy starannie przygotować stanowisko. Orka przedzimowa prowadzona jest na głębokości 25–30 cm. W przypadku występowania podeszwy płużnej zalecane jest użycie pogłębiacza. W okresie wiosennym należy zastosować włókowanie, następnie kultywatorowanie

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

gleby. Należy go przyorywać na jesień. Pod tytonie papierosowe jasne uprawiane na glebach słabych należy rozrzucać 15–20 t/ha, a pod tytonie ciemne i Burley – (...) roślin. Tytoń Burley najlepiej nawozić azotem w dawce 80–100 kg N/ha, którą można zastosować jednorazowo lub podzielić na 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie.

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

na przemarznięcie w okresie zimowym. W przypadku, gdy nie ma czasu na osiadanie roli, uprawę należy wykonać tak, aby doszło do zagęszczenia gleby na głębokości 2‒4 cm. W tym celu zastosować trzeba wał Campbella. Zabieg ten pozwoli roślinom na wyrównane i szybkie wschody. Nawożenie Regulacja odczynu gleb

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

się uprawy na glebach lekkich, piaszczystych, ponieważ słabo utrzymują wodę, a także ciężkich, które szybko i mocno się zaskorupiają. Gleby torfowe powinny mieć pH=5,5–6,5, mineralne natomiast 6,5–7,5. Przy niższym odczynie należy koniecznie zastosować wapnowanie jesienią przy użyciu wapna magnezowego lub dolomitowego. Zmianowanie Nie zaleca się uprawy selera

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

by ograniczyć chwasty i pobudzić chmiel do wytwarzania korzeni przybyszowych.   Nawożenie Średnie dawki nawozów, po określeniu zasobności gleby i po zastosowaniu obornika wynoszą (na 1 ha): 40-220 kg P2O5, 80-270 kg K2O, 40-80 kg MgO. Nawozy stosujemy jesienią podczas orki przedzimowej lub połowę jesienią

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

rolę pod siew. W plonie wtórym i międzyplonie ścierniskowym bezpośrednio przed siewem, a jak najszybciej po zbiorze przedplonu konieczna jest orka na średnią głębokość, zastosowanie nawożenia przedsiewnego i doprawienie gleby. Przed siewem niezwykle istotne jest wyrównanie powierzchni za pomocą wału strunowego, co pozwala na równomierne rozmieszczenie nasion i zapewnia dobre

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

preparaty to: Karate Zeon 050 CS, Dursban 480 EC lub Sumi-Alpha 050 EC. W przypadku jednego, dość rzadko występującego gatunku ‒ rolnicy szkółkówki można również zastosować lancę doglebową przeznaczoną do zwalczania pędraków.     Autor:

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

okresie późnego lata (wrzesień). Przy późniejszym terminie zastosowania obornika może dochodzić do dużych strat azotu amonowego, które są powodowane przez niekorzystne warunki pogodowe, np. częste występowanie wysokich temperatur powietrza. W związku z tym obornik należy stosować przy pochmurnej pogodzie, a po jego rozrzuceniu na glebę trzeba wykonać orkę. Dobry

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

na glebach, których pH wynosi od 5 do 7,5. Najlepszy pod jej uprawę jest odczyn obojętny. W przypadku, gdy uprawa prowadzona jest na glebach o niższym pH, należy zastosować wapnowanie, a gdy gleby mają odczyn kwaśny i są mało zasobne w magnez to przed orką można wykonać nawożenie wapniowo-magnezowe. Na gleby

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

i potasowe, niezależnie od ich formy, należy zastosować przedsiewnie. Dodatkowo, nie ma tu potrzeby podziału dawek. Wiosenna aplikacja tych nawozów jest mniej plonotwórcza. Nawożenie mikroelementami,  takimi jak Mn, Cu oraz Zn, jest niezbędne w uprawie pszenicy ozimej. Niedobór manganu i cynku zanotowano dla gleb organicznych oraz lekkich, przepuszczalnych. Zwiększa

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

dni. Zabiegi pielęgnacyjne Do głównych zabiegów pielęgnacyjnych należą: spulchnianie gleby, odchwaszczanie, dokarmianie, nawadnianie i ochrona cebul przed chorobami i szkodnikami. Szczególnie istotne w uprawie dymki jest odchwaszczanie stanowiska. Do 5 dni po posadzeniu możemy zastosować opryski herbicydowe, np. Goal 480 EC, Agat 480 SC, Stomp 330 EC

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

zebranej z roztopów wczesną wiosną. Są to najczęściej gleby bogate w wapń i magnez, przeważnie mają (...) rodzajów, które mają różne właściwości i zastosowania. Rędziny inicjalne Rędziny inicjalne są początkowym stadium rozwoju gleb wapniowych. Są najsłabiej wykształcone i najmniej przydatne w rolnictwie. Ich

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

na głębokość 10‒12 cm, potrzebna jest wtedy, gdy zostaną odkryte rozłogi chwastów, które należy wysuszyć i wyciągnąć przy użyciu kultywatora. Można również zastosować talerzowanie, które umożliwia wymieszanie resztek pożniwnych z glebą oraz przyspiesza ich rozkład. Parametry siewu Termin siewu jest czynnikiem determinującym wysokość plonowania pszenżyta jarego. Opóźnienie

Czereśnie
Sadzenie czereśni – zakładamy plenny sad owocowy

strączkowych ze względu na możliwość porażeń przez te same choroby i szkodniki (pędraki, drutowce). Jeśli nie stosujemy nawozów zielonych, w celu poprawienia struktury gleby oraz jej zasobności należy zastosować obornik (40 t/ha) lub kompost. Czereśnie najlepiej rosną na glebie o pH=6,8–7,1. Zwykle polskie ziemie mają kwaśny odczyn, dlatego przed założeniem sadu

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

Jak powszechnie wiadomo, aby obliczyć dawki nawozowe musimy przewidzieć potrzeby pokarmowe rośliny oraz znać zasobność gleby – pomoże nam w tym analiza chemiczna próbek pobranych z ornej warstwy. Przed nawożeniem musimy uregulować odczyn gleby, ziemniak najlepiej rośnie przy pH=5,5-6,0. Wapnowanie może być zastosowane 2-3 lata przed sadzeniem ziemniaków, gdyż świeże wapno sprzyja porażeniu bulw parchem.

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

stosują zwykle obornik, zwłaszcza pod okopowe. Zaleca się wówczas orkę przedzimową z przedpłużkiem, którego zastosowanie ma na celu lesze rozmieszczenie i mineralizacja obornika w zaoranej warstwie. Innym, tradycyjnym i powszechnym rozwiązaniem, które zapewni dobre wymieszanie obornika z glebą, jest przykrycie go odwrotką, stosowaną przynajmniej 2‒3 tygodnie przed orką przedzimową. Jednak nie

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

Dla czosnku sadzonego jesienią najlepiej zastosować przedplon w postaci roślin wcześnie schodzących z pola. To również je, a nie sam czosnek, nawozimy dobrze rozłożonym obornikiem w zalecanej dawce od 30 do 40 ton na hektar. Jesienne sadzenie czosnku wymaga specjalnego przygotowania gleby, którą na miesiąc wcześniej należy

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

objawów, a w dalszej kolejności użycia fungicydów, niszczenia chorych roślin i dezynfekowania gleby. Poniżej, pokrótce zostały opisane najczęstsze choroby  w uprawie rzepaku wraz (...) Próg szkodliwości szacowany jest na 10‒15% porażonych roślin. Środki chemiczne należy zastosować zaraz po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorobowych. W rzepaku ozimym i jarym

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

balkon.   Pielęgnacja Wiosną, po rozmarznięciu gleby, spulchniamy ją, a grządki truskawek odchwaszczamy. Z roślin usuwamy również chore i (...) mączniaka prawdziwego, wertycyliozę czy zgnilizny. Występowanie chorób możemy ograniczyć przez kupno kwalifikowanych sadzonek, zastosowanie odpowiedniej rozstawy oraz właściwą uprawę. Chore rośliny powinniśmy natychmiast usuwać z

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

i kultywatora o łapach sprężystych. Wszystko po to, aby skutecznie wyciągnąć głęboko korzeniące się rozłogi chwastów. Uprawę wiosenną trzeba rozpocząć od zastosowania brony lub agregatu uprawowego (gleby lekkie) lub od włókowania (gleby ciężkie). Zabiegi nie mogą być głębsze niż 5‒6, ponieważ zaburza to naturalny podsiąk wody glebowej. W rozkruszaniu

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

i średnich można stosować jesienią, a na lżejszych wiosną. Przy bardzo niskiej zawartości potasu i fosforu w glebie dawki nawozów powinny wynosić: 55–80 kg P2O5/ha oraz 80–130 kg K2O/ha. Pod mieszanki ze zbożami należy zastosować przedsiewnie 80–100 kg P2O5/ha i 120–140 kg K2O/ha. Nawozy azotowe przy niskiej zawartości składników

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

ona dobrą sprawność aparatu asymilacyjnego. Ostatnią dawkę można stosować w formie nawozów stałych doglebowo lub w formie płynnej nalistnie. Dawki azotu przekraczające 60 kg N/ha należy dzielić na dwie części. Pierwszą z nich (ok. 60%) należy zastosować w trakcie ruszenia wegetacji, a drugą w fazie strzelania w źdźbło. Termin

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki