ARiMR przypomina o ułatwieniach w spłacie kredytów preferencyjnych

Departament Wsparcia Krajowego przypomina, że przygotowany został program udogodnień dla rolników, którzy mają trudności ze spłatą kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ułatwienia obejmują tych kredytobiorców, którzy stracili wydolność kredytową w konsekwencji wypadków losowych (takich jak długotrwałe choroby i kalectwo, klęski żywiołowe, kradzieże mienia czy choroby i upadki inwentarza) lub w wyniku niesprzyjającej koniunktury, na którą składają się: kryzys gospodarczy, ograniczenie rynków zbytu i, w konsekwencji, zatory płatnicze. Polscy producenci rolni w ostatnim czasie stanęli przed szeregiem trudności, spowodowanych przede wszystkim przez rosyjskie embargo na europejskie produkty rolno-spożywcze oraz przez przypadki ASF u trzody chlewnej. Rezultatem tej sytuacji jest zmniejszenie sprzedaży i spadki zysków z produkcji rolnej, a co za tym idzie – problemy z terminowymi spłatami kredytów referencyjnych. Agencja wychodzi naprzeciw poszkodowanym kredytobiorcom i oferuje następujące rozwiązania w obsłudze kredytów:

  • jeśli ustalony w umowie kredytu termin spłaty kapitału i odsetek jeszcze nie upłynął, kredytobiorca może ubiegać się o wydłużenie czasu ich spłaty,
  • bank może również wydłużyć sprecyzowany w umowie okres kredytowania pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do ARiMR. Podobnie jak w przypadku wydłużenia spłaty kredytu zmiana taka jest możliwa tylko wtedy, gdy pierwotnie ustalony okres kredytowania jeszcze nie minął.

Rolnicy, którzy zamierzają skorzystać z powyższych udogodnień, powinni pamiętać, że:

  1. nie wpływają one na wysokość kwoty dopłat, której maksymalna wartość została ustalona w umowie kredytowej; dla umów zawieranych od 1 maja 2007 r. maksymalna kwota dopłat może jednak ulec zwiększeniu pod warunkiem, że nie zostanie w ten sposób przekroczona łączna wysokość wsparcia (tzw. intensywność pomocy) – nie dotyczy to kredytów przyznawanych na zasadach pomocy de minimis,
  2. okres od dnia udzielenia kredytu do dnia jego całkowitej spłaty (z odsetkami) zasadniczo nie może być dłuższy niż okres przewidziany dla danej linii kredytowej, choć istnieje możliwość wydłużenia go o dodatkowe 3 lata. Łącznie okres spłaty kapitału i odsetek może wynieść maksymalnie od 11 do 18 lat, w zależności od linii kredytowej,
  3. kredytobiorcy nie są zobowiązani do wprowadzania zmian do planu inwestycji.

Ze względu na dodatkowe utrudnienia związane z rosyjskim embargiem banki mogą, na wniosek kredytobiorcy poparty pisemnym uzasadnieniem, zawiesić spłaty kapitału kredytu. W takim przypadku Agencja spłaca za kredytobiorcę oprocentowanie kredytu przez okres maksymalnie 2 lat od dnia zawieszenia spłaty kapitału kredytu. Sposób uregulowania zadłużenia zależy od daty zawarcia umowy kredytowej:

  • do 30 kwietnia 2007 r. – warunki zwrotu kwoty oprocentowania przez kredytobiorcę są określone w umowie kredytu,
  • od 1 maja 2007 r. – kwota dopłat określona w umowie kredytu zostaje zmniejszona o sumę zapłaconą przez Agencję w okresie zawieszenia spłaty kapitału kredytu.

Kredytobiorcy, którym zaproponowane powyżej ułatwienia nie wystarczają, mogą pod warunkiem wyrażenia zgody przez bank:

  1. sprzedać mienie, zakupione dzięki środkom z kredytu,
  2. zmienić kierunek produkcji,
  3. zawiesić działalność bądź czasowo wstrzymać spłacanie kredytu. W okresie od dnia zaprzestania działalności bądź obsługi kredytu do dnia ich wznowienia kredytobiorcy nie będą otrzymywać dopłat i nie będą zobowiązani do zwrotu dopłat już otrzymanych.

Według danych Departamentu Wsparcia Krajowego polscy producenci rolni spłacają obecnie 153 tys. kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR. 99% kredytobiorców reguluje swoje zobowiązania terminowo. Rolnicy, którzy mają trudności ze spłatą kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania, powinni pilnie zgłosić swoją sytuację bankowi kredytującemu. Dzięki skontaktowaniu się z bankiem możliwe będzie wprowadzenie do umowy kredytowej zmian, pozwalających na zastosowanie powyższych rozwiązań w dalszym spłacaniu zadłużenia. 

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki