Mniejsza produkcja, większy zysk? Wsparcie UE dla producentów mleka

Komisja Europejska tworzy pakiet wsparcia dla producentów mleka. Pomoc finansowa będzie miała na celu ograniczenie produkcji mleka, a co za tym idzie – dostosowanie podaży mleka do popytu na ten surowiec i zapewnienie w ten sposób stabilności na rynku mleka i przetworów mleczarskich.

Pakiet wsparcia przewiduje dopłaty w wysokości łącznie 500 mln euro. Kwota ta ma zostać wypłacona w ramach pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i przedstawicieli innych sektorów hodowlanych z krajów członkowskich UE. Na ten cel przeznaczono ogółem 350 ml euro, z czego Polska otrzyma 22 670 129 euro. Pozostała część puli, czyli 150 mln euro, zostanie rozdysponowana wśród producentów, którym rzeczywiście uda się zmniejszyć dostawy do skupów.

Pomoc otrzymają ci producenci, którzy w okresie wyznaczonym przez Komisję Europejską dostarczą do punktów skupu mniejszą ilość surowca w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku kalendarzowym. Wyznaczono cztery takie okresy referencyjne:

  1. X-XII 2016 r.;
  2. XI 2016 r. – I 2017 r.;
  3. XII 2016 r. – II 2017 r;
  4. I-III 2017 r.

Producenci ubiegający się o przyznanie dofinansowania będą zobowiązani do złożenia dwóch wniosków. Pierwszy z nich to wniosek o pomoc dostosowawczą, w którym należy określić wielkość redukcji dostaw surowca (minimum o 1500 kg, a maksimum o połowę w porównaniu do ilości mleka dostarczonego do podmiotów skupujących we właściwym okresie referencyjnym; Komisja Europejska opracuje współczynnik przydziału, który będzie stosowany do obliczania redukcji dostaw dla każdego producenta). Drugi wniosek pozwala ubiegać się o płatność za rzeczywistą redukcję dostaw surowca. Za każde 100 kg zmniejszonej ilości mleka beneficjenci programu otrzymają 14 euro.

Po opublikowaniu projekt KE zostanie przekazany do konsultacji społecznych, a następnie do Rady Ministrów. Po jego zatwierdzeniu producenci będą mogli wnioskować o dofinansowanie w regionalnych oddziałach Agencji Rynku Rolnego. Pomoc dla polskich rolników będzie wypłacana właśnie przez Agencję Rynku Rolnego.

Termin składania wniosków o pomoc dostosowawczą uwzględniających pierwszy okres referencyjny mija 21 września 2016 r. o godzinie 12:00. Wnioski o płatność będą natomiast składane w ciągu 45 dni od zakończenia procesu redukcji.

O dopłaty będą mogli ubiegać się producenci związani z branżą mleczarską oraz innymi sektorami hodowlanymi, o ile podejmą przynajmniej jedno z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, uwzględnionych w projekcie KE. Na liście tej znalazły się:

  1. redukcja produkcji surowców,
  2. prowadzenie działalności rolnej w małej skali,
  3. wdrażanie metod produkcji przyjaznych środowisku
  4. prowadzenie projektów współpracy
  5. promocja jakości
  6. udział w szkoleniach dotyczących zarządzania ryzykiem i instrumentów finansowych.

KE opublikuje rozporządzenia dotyczące pakietu wsparcia 10 września.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki