W lutym ruszy plan pomocy ARiMR na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

Już niebawem ARiMR uruchomi program wsparcia dla rolników gospodarujących na Obszarach Szczególnego Narażenia (OSN). Celem tego działania jest zmniejszenie ilości związków azotu, które przedostają się do środowiska naturalnego na skutek prowadzenia działalności rolniczej. Zainteresowani rolnicy będą mogli składać wnioski o pomoc w oddziałach regionalnych ARiMR od 10 lutego do 10 marca 2016 r., pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria:

  • Gospodarstwo rolne jest położone całkowicie lub częściowo na terenie, który został umieszczony na liście obszarów OSN po 1 maja 2012 r. (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642);
  • Rolnik zajmuje się produkcją zwierzęcą inną niż chów i hodowla ryb; wsparcie przysługuje hodowcom drobiu (nie więcej niż 40 000 stanowisk) i świń (nie więcej niż 2000 stanowisk dla osobników ważących powyżej 30 kg lub nie więcej niż 750 stanowisk dla macior).

Na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zamierzają ulepszyć warunki przechowywania pasz soczystych oraz nawozów naturalnych, pozyskiwanych przy obsłudze zwierząt gospodarskich, tak by były one zgodne z wytycznymi obowiązującymi na danym OSN. W zakres refundowanych inwestycji wchodzą np. budowa (i przebudowa) zbiorników przeznaczonych do przechowywania gnojówki i gnojowicy. Dopłaty do budowy pojemników służących do przechowywania pasz soczystych przewidziano tylko dla młodych rolników.

Rolnicy, którzy podejmą się wymienionych wyżej inwestycji, będą mogli ubiegać się także o drugi rodzaj dopłaty, przysługującej na zakup aplikatorów i maszyn do użytkowania nawozów naturalnych w gospodarstwie.

Na jedno gospodarstwo może przypadać tylko jeden wniosek o pomoc finansową. Maksymalna wartość refundacji, jaką może otrzymać wnioskodawca, wynosi 50 tys. zł. Dofinansowanie ARiMR pokryje 50% kosztów związanych z wprowadzaniem innowacji (60% dla młodych rolników).

Do wniosku należy dołączyć biznesplan i kserokopię dowodu tożsamości. Kolejność przyznawania dofinansowania zostanie ustalona w oparciu o liczbę zebranych punktów – minimum, jaką należy pozyskać, by zostać zakwalifikowanym do programu, wynosi 3 punkty. Punkty będą przydzielane za:

  • liczbę zwierząt obsługiwanych w gospodarstwie – do 5 punktów;
  • udział kosztów, poniesionych w celu dostosowania gospodarstwa do wymogów OSN, w całości inwestycji – do 5 punktów,
  • młodzi rolnicy otrzymają dodatkowo 2 punkty.

Wyniki będą dostępne na stronie internetowej ARiMR w terminie nie późniejszym niż 50 dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków. Prezes ARiMR poinformuje, w jakiej kolejności otrzymają refundację rolnicy w województwie mazowieckim oraz w innych województwach.

Dofinansowania ARiMR w ramach „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” są realizowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jako część programu "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych". Łączna kwota refundacji została przewidziana na 37,5 mln euro.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki