Kto posiada kwalifikacje rolnicze? Lista wymagań kwalifikacyjnych, uprawniających do obrotu ziemią rolną

W związku z medialną dyskusją na temat ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości, wchodzących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało przypomnienie dotyczące kwalifikacji rolniczych, które uprawniają do zakupu gruntów rolnych. Lista ta nie uległa zmianie w związku z wprowadzeniem wyżej wymienionej ustawy. Jej treść została podana do wiadomości publicznej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r. i jest dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (Dz. U.  z 2012 r., poz. 109).

Obrotu ziemią rolną mogą dokonywać osoby fizyczne, które zdobyły wykształcenie rolnicze zawodowe, średnie bądź wyższe. Takie same uprawnienia posiadają osoby fizyczne, które odebrały wykształcenie podstawowe, gimnazjalne albo zawodowe inne niż rolnicze, ale mają minimum 5-letni staż pracy w rolnictwie. Absolwenci szkół średnich innych niż rolnicze i szkół wyższych, którzy ukończyli kierunek niezwiązany z rolnictwem, muszą wykazać się minimum 3-letnim stażem pracy w rolnictwie lub przedstawić świadectwo o ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku związanym z rolnictwem. Również 3-letnie doświadczenie muszą mieć osoby posiadające tytuł kwalifikacyjny bądź tytuł zawodowy, uzyskany w zawodzie związanym z działalnością rolniczą.

Staż pracy nie jest przy tym równoznaczny z doświadczeniem zawodowym. Do stażu pracy liczy się okres, w którym osoba fizyczna, ubiegająca się o możliwość obrotu gruntem rolnym, spełniała co najmniej jeden z następujących warunków:

–  była ubezpieczona w KRUS;

–  zajmowała się działalnością rolniczą we własnym, użytkowanym wieczyście bądź wydzierżawionym gospodarstwie rolnym, zajmującym obszar minimum 1 ha;

– pracowała w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę i wykonywała w tym czasie pracę związaną z działalnością rolniczą;

– pracowała jako członek spółdzielni produkcji rolnej, również wykonując pracę związaną z działalnością rolniczą;

– ma za sobą staż na stanowisku związanym z działalnością rolniczą.

Pełna lista kierunków studiów oraz tytułów kwalifikacyjnych i zawodowych, uprawniających do obrotu ziemią rolną, znajduje się w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r. (Dz. U.  z 2012 r., poz. 109).

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki