Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

Stanowisko bagienne Stanowisko bagienne

Gleby torfowe torfowisk niskich

W zależności od intensywności procesu bagiennego gleby te zawierają w różnym stopniu rozłożony torf. Gleby słabo zabagnione w warstwie korzeniowej zawierają silnie rozłożony torf, średnio zabagnione – torf średnio rozłożony, zaś silnie zabagnione gleby – torf słabo rozłożony.

Torfy niskie można podzielić w zależności od ich składu botanicznego. Torfy szuwarowe i turzycowiskowe mogą być zaliczane do podrodzaju torfów zielonych. Torfy olesowe do torfów drzewnych, zaś mechowiskowe do torfów mszystych.

Gleby torfowe torfowisk przejściowych i wysokich

Gleby te stanowią nieużytki rolne. Zaliczane są do naturalnych zbiorników retencyjnych i przeważnie są obiektami przyrodniczymi objętymi ochroną.

Podział gleb torfowych

Gleby torfowe można podzielić na cztery grupy pod względem ich przydatności rolniczej. Do grupy pierwszej zaliczane są gleby torfowe zasobne w azot i wapń. Gleby torfowe wymagające nawożenia mineralnego zaliczane są do drugiej grupy. Mają one małe zdolności produkcyjne. Nadają się pod pastwiska. Gleby torfowe zalegające na nierównym podłożu zaliczane są do trzeciej grupy, a do czwartej – gleby torfowe trudne w użytkowaniu, które są ubogie w składniki pokarmowe.

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

  1. Czerwiński Z., Gawrońska-Kulesza A., Lenart S., Sosulski T., Wysmułek A., „Procesy glebotwórcze”, (w:) „Produkcja roślinna. Cz. I”, wyd. REA, Warszawa 2010 r., str. 41
  2. Grzebisz W., „Geneza głównych typów gleb”, (w:) „Produkcja roślinna – środowisko i podstawy agrotechniki. Cz. I”, wyd. II, Hortpress, Warszawa 2012 r., str. 110
  3. Konecka-Betley K., Kuźnicki F., Zawadzki S., „Gleby bagienne”, (w): „Gleboznawstwo”, pod red. nauk. Zawadzkiego S., wyd. IV, PWRiL, Warszawa 1999 r., str. 427–445
  4. Uggla H., „Gleby czarnoziemne”, (w:) „Gleboznawstwo rolnicze”, PWN, Warszawa 1981 r., str. 463–483
  5. Zawadzki S., „Gleby bagienne”, (w:) „Podstawy gleboznawstwa”, PWRiL, Warszawa 2002 r., str. 149–153

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki