Erozja wodna gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Erozja wodna gleby

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

Przez termin „degradacja gleby” rozumie się obniżenie jakości i żyzności gleby wywołane działaniem naturalnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych lub przez działanie człowieka. Najczęściej do degradacji gleby prowadzą erozje gleby, jej zakwaszenie czy zasolenie, wyjałowienie (zubożenie w składniki pokarmowe) lub zmniejszenie bioróżnorodności, a przede wszystkim jej złe użytkowanie przez człowieka.

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

Erozja gleby oznacza niszczenie jej pokrywy przez działanie wody i wiatru. Najbardziej są na nią narażone gleby lekkie o dużym rozdrobnieniu cząstek glebowych. Jej występowaniu sprzyjają duże nachylenie stoku, brak (...) duży współczynnik podatności gleby na erozję. Erozja wodna Proces ten powodowany jest

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

zawsze jest glebą zasobną. Przykładowo gleby wytworzone z iłów są zasobne w składniki pokarmowe, ale nie stwarzają roślinom dobrych warunków powietrzno-wodnych. Na zasobność gleb wpływają procesy wietrzenia i tworzenia oraz (...) właściwości wodnych, powietrznych i termicznych, a także podatności na erozję. Do właściwości wodnych gleby zalicza się

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

inicjalne należą do najsłabiej wykształconych gleb na świecie. Mały poziom próchnicy i niekorzystne warunki wiatrowo-wodne nie sprzyjają wykorzystywaniu ich w rolnictwie i sadownictwie, ale w Polsce zajmują obszar około 700 (...) względem morza, w miejscach gdzie skała została odsłonięta przez erozję. Są bardzo płytkie, pod warstwą gleby

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

warstwach gleby. Dżdżownice przyczyniają się też do poprawy żyzności gleby, wspomagając jej wietrzenie i mieszając pozostałości po (...) mieć szerokie zastosowanie na terenach silnie urzeźbionych w celu zapobiegania erozji gleb. Dobrze sprawdzi się (...) uprawy zwiększa się również jej nośność i jej pojemność wodna, natomiast zmniejszona zostaje erozja wodna i

Rośliny pastewne
Proso rózgowe – opis, odmiany i zastosowanie do celów energetycznych

stanowiska słoneczne, ma niewielkie wymagania wodne, stąd też nie straszne jej okresowe przesuszenie gleb. Jest odporne na suszę i mróz. Dobrze rośnie na glebach gliniastych, luźnych, umiarkowanie suchych do wilgotnej. (...) więc do odbudowywania flory na terenach zdegradowanych i zagrożonych erozją gleb. Rozmnaża się zarówno

Rośliny pastewne
Jak uprawiać koniczynę perską? Poznaj najważniejsze zasady

3–4 pokosy, a przy sprzyjających warunkach wodno-glebowych nawet 5. Jej czas użytkowania wynosi 1 rok. Odmiany W krajowym rejestrze według COBORU jest wpisana jedna odmiana koniczyny perskiej – Accadia. Jej hodowcą jest firma S.I.S. Societa Italiana Sementi. Wymagania Koniczyna perska jest rośliną

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

wszystkich uprawach i ma minimalne wymagania glebowo-wodne. Ze względu na swoje duże rozmiary, bardzo szybko zagłusza rośliny uprawne i hamuje ich rozwój. Pięcioprocentowy próg szkodliwości wynosi około 0,5 rośliny na metr kwadratowy dla zbóż, roślin okopowych i kukurydzy. Już dwie rośliny na powierzchni metra kwadratowego zmniejszają plon o około 20

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

gleby orne najlepsze Gleby tej klasy występują na równinach lub łagodnych pochyłach. Charakteryzują się wysoką zasobnością w składniki pokarmowe, odpowiednią strukturalnością i łatwością w uprawie. Są ciepłe, przepuszczalne, (...) występować w gorszych warunkach fizjograficznych. Szczególnie narażone są na erozje, mogą okresowo bywać zbyt suche lub

Gleby
Gleby kwaśne - jak je przystosować i co można na nich uprawiać?

łubin i owies tolerują zakwaszoną glebę. Gleby o odczynie kwaśnym można podzielić według pH: • poniżej 4,5 – gleby bardzo silnie kwaśne; • 4,6–5,5 – gleby kwaśne; • 5,6–6,5 – gleby lekko kwaśne. Gleby o odczynie kwaśnym są wysycone jonami wodoru i glinu. Ich pH wynosi poniżej 6,5. Mają słabo wykształconą

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

stosuje się dla polepszenia stosunków wodno-powietrznych gleby przez spulchnienie jej. Poprzez uprawki niszczy się wschody chwastów. Orkę wiosenną stosuje się jedynie na glebach ciężkich podczas chłodnej i wilgotnej wiosny, by poprawić szybkość nagrzewania się gleby. Po niej należy zabronować pole. Siew Jest to najczęściej wybierana forma

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

odpowiedni dobór i następstwo roślin powinien nie tylko zwiększać żyzność gleby, wpływać na ilość azotu i jego wykorzystanie (...) rośliny o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także o (...) paszowe, specjalne (te dzielą się na nasienne, warzywne i przeciwerozyjne), specjalistyczne (nazywane też uproszczonymi), intensywne i ekstensywne.

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

Burak cukrowy odznacza się bardzo dużymi potrzebami wodnymi, ponieważ tworzy dużą masę plonu, a jego (...) ale zawartość sacharozy w bulwach ulega obniżeniu. Wymagania glebowe Burak uprawiany na glebach (...) który chcą wprowadzić oszczędności w uprawie roli oraz zapobiec erozji wodnej i wietrznej na danym polu.

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

  Czarnoziemy namyte lub deluwialne Gleby te powstają w wyniku procesów deluwialnych. Posiadają (...) urzeźbionym terenie lessowym, najczęściej w górnej części stoków, które ulegają erozji wodnej. Ich poziom próchniczny jest mało (...) ulegające humifikacji. Czarnoziemy odznaczają się dobrymi warunkami wodno-powietrznymi. Bardzo dobrze zatrzymują wodę opadową i

Gleby
Gleby gliniaste - dowiedz się, jak przystosować je do uprawy!

ilość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym. Gleby gliniaste uznaje się za bardzo wydajne. Ich skałę macierzystą stanowi charakteryzująca się dużą zwięzłością glina. W związku z tym wymagają one wielu zabiegów spulchniających. Takie gleby w wierzchnich warstwach są lżejsze niż w głębszych. Ich porowatość ogólna zwiększa się w miarę rozdrobnienia (dyspersji).

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

Borówka wymaga uregulowanych stosunków wodnych gleby. Nie dostarczając odpowiedniej ilości wody, ograniczamy rozwój rośliny, plonowanie i jakość owoców. Optymalna ilość opadów, 500–650 mm, w większości regionów Polski nie jest notowana. Borówka wrażliwa jest na długotrwałe susze, które powodują znaczny spadek plonu. W Polsce niebezpieczne są braki opadów w trakcie

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

faceliowatych (Hydrophyllaceae). Wyróżniającymi cechami facelii są: małe wymagania siedliskowe, wodne oraz pokarmowe, szybkie tempo wzrostu oraz krótki (...) plon facelii w siewie czystym wynosi od 180 kg/ha na glebach słabych, o małej pojemności wodnej, do (...) mątwikobójcze. Pozostawiona na zimę ochrania powierzchniową warstwę gleby przed erozją wodną, wietrzną i stratami pierwiastków. Ponadto

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

najwyżej plonuje gorczyca biała. Chroni glebę przed erozją wietrzną, zabezpiecza podłoże przed wymywaniem makro- i mikroelementów. Stanowi cenną roślinę podporową dla strączkowych wykształcających wiotką łodygę w uprawie na nasiona i (...) zimę. Jest to wskazane szczególnie na glebach zagrożonych erozją wodną i wietrzną. Liczne źródła

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

jednak dzięki tolerancji na zakwaszenie glebygleb ubogich w składniki pokarmowe oraz dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu przy równomiernych opadach plonuje nawet na glebach piaszczystych, a także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies jest rośliną fitosanitarną – odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu.

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, nie powodować skażenia gleby i wód zbytnim nawożeniem oraz nie produkować (...) własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa powoduje zanieczyszczenie powietrza, wód, erozję gleb oraz produkcję znacznych ilości obornika, (...) Zabiegi higieniczne pomieszczeń wykonuje się głównie parą wodną i wodą pod ciśnieniem. Dostępnymi środkami

Trawy łąkowe
Piaskownica zwyczajna – nadmorska trawa w naszym ogródku? Tak!

rośliną stabilizującą piaski i powstrzymującą erozję gleby. Uprawa w ogrodzie Piaskownica zwyczajna jest ładną w pokroju trawą, która w ogrodach może być stosowana w miejscach piaszczystych, na których inne rośliny z powodu suchości podłoża nie mogą rosnąć. Można ją także sadzić na skarpach jako roślinę przeciwerozyjną.

Koniczyna
Poznaj lecznicze właściwości i zastosowanie różnych gatunków koniczyny

do zadarniania wielu terenów zapobiegając erozjom gleby. Rekultywują zniszczone gleby, przywracając je do zagospodarowania i przeciwdziałają ich dalszej degradacji. Spulchniają glebę, poprawiają jej strukturę, uzupełniają w materię organiczną i składniki mineralne – głównie w azot, wiążąc jego wolną formę z powietrza dzięki bakteriom brodawkowym. Właściwości lecznicze

Inne warzywa
Uprawa patisona – odmiany i właściwości oryginalnego warzywa dyniowatego

wymagania termiczne, dotyczące zwłaszcza temperatury gleby, i wodne. Ponadto do prawidłowego wzrostu potrzebuje dużo światła. Jest wrażliwy na wiatr, potrzebuje więc słonecznego i zacisznego stanowiska. Lubi gleby żyzne, przewiewne i przepuszczalne. Uprawa patisona zalecana jest szczególnie na stanowiskach w pierwszym roku po zastosowaniu obornika lub kompostu. Patison jest odporny na choroby

Aktualności
ARiMR: ruszył nabór wniosków o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu

posiadający grunty na terenach dotkniętych erozją wodną (tzw. korytarz ekologiczny). Wysoko punktowane lokalizacje to: obszary sąsiadujące z lasami i zbiornikami wód śródlądowych, grunty o nachyleniu większym niż 12 stopni, tereny położone w województwach o zalesieniu mniejszym niż 30%. Lista beneficjentów programu, określająca

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

rozwój, kwitnienie, owocowanie, zawiązywanie nasion, dojrzewanie, zwiększa sztywność zbóż i odporność roślin na choroby. Tak, jak azot ulega w glebie wielu procesom – w formie rozpuszczalnego związku, cechuje się łatwością wiązania z nierozpuszczalnymi związkami żelaza, wapnia i glinu (np. FePO4, AlPO4, 3Ca3(PO4)2CaF2) w każdym odczynie gleby, przez co staje się mało

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

lub kawałkowo-amorficzną. Zawierają węglany. Ich profil glebowy przedstawia się następująco: POtm-Otm-D. Gleby gytiowe Powstają na osadach organicznych lub organiczno-mineralnych (gytii), które znajdują na dnie dawnych jezior. Najczęściej powstają one przy udziale planktonu pochodzącego ze zbiorników wodnych. Mają barwę brunatną. Gleby torfowe Gleby torfowe

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

wysiewa się częściowo jesienią. W przypadku, gdy gleby są dobrej lub bardzo dobrej jakości, to nie trzeba stosować azotu jesienią do ich nawożenia. Jeżeli w fazie 2-4 liści zauważono, że tworzone w rozecie liście są za małe i jasnozielone, to można zastosować dolistne nawożenie roztworem wodnym mocznika (5-10%). Następne dawki azotu,

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

Dynamika procesu murszenia, silne nasycenie gleby azotem i innymi minerałami sprawia, że gleby te są bardzo urodzajne. Szybko jednak mogą się odwadniać i być podatne na działanie suszy, dlatego prowadzenie na nich upraw wymaga odpowiedniego zadbania o warunki wodno-powietrzne. W przypadku długotrwałego braku opadów, gleby murszowe powinny być nawadniane. W

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

zapobiec tego typu problemom, ale zmniejsza poziom rozpuszczalności i przyswajalności żelaza, miedzi, cynku, boru i fosforu. Jednak gleby zasadowe i neutralne mają strukturę gruzełkowatą, w przeciwieństwie do tych o niskim poziomie pH. Polepsza to stosunki wodno-powietrzne, gdyż ich taka struktura pozwala na przewiew i swobodne wsiąkanie wody. Sposoby regulacji

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

okresie kwitnienia około 150 mm. W dalszych fazach wymagania wodne ulegają zmniejszeniu, a wystąpienie suszy powoduje przyspieszenie (...) kolby mogą być szczerbate.   Wymagania glebowe, rejonizacja oraz ukształtowanie terenu (...) z międzyplonami, które pokrywają glebę i chronią ją przed erozją. Coraz częściej rezygnuje się z siewu

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Gorczyca biała ma mniejsze wymagania glebowe, dlatego też uprawia się ją na glebach żytnich dobrych. Pod gorczyce dobre są gleby brunatne właściwe, pyłowe, mady, niektóre rędziny, czarne ziemie i czarnoziemy. Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych na glebach murszowych i torfowych również można je wysiewać. Należy pamiętać, że wszystkie gorczyce wymagają gleb zasobnych

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

jonów glinu i manganu, które również przyczyniają się do obniżki plonów, jęczmień jest wrażliwy na ich zwiększoną ilość. Na glebach odkwaszonych należących do kompleksu żytniego bardzo dobrego jęczmień plonuje dobrze. Wymagania wodne i termiczne Jęczmień ozimy najlepiej rozwija się przy opadach 70–90 mm, dobrze wykorzystuje też zapasy

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Poplony ścierniskowe nazywa się również międzyplonami ścierniskowymi. Wysiewane są w lecie po wcześnie schodzącej roślinie pochodzącej z plonu głównego, a zbierane się na jesieni tego samego roku. Międzyplony ścierniskowe w Polsce można uprawiać w wielu regionach, oprócz terenów podgórskich i części północnej kraju. Głównym celem uprawy poplonów ścierniskowych jest zapobieganie erozji wietrznej i wodnej. Ograniczają też przenikanie azotu do wód podziemnych i usuwają jego nadmiar w okresie jesiennym. Takie międzyplony dostarczają do gleby masę organiczną oraz przyczyniają się do lepszego, stabilnego plonowania roślin uwzględnionych w płodozmianie.

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

staje się on podatny na choroby i szkodniki.  Zbyt wczesny siew może powodować stres chłodno-wodny, który polega na wprowadzeniu roślin w stan szoku. Prowadzi to do licznych zaburzeń fizjologicznych w nasionach i siewkach. Takie zjawisko może występować na glebach ciężkich podczas chłodnej i mokrej wiosny. Optymalna obsada tradycyjnych odmian

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

uzależniony od warunków wodnych, a jej rośliny są bardzo wrażliwe na okresowe niedobory wody. Optymalna suma opadów wynosi od 200 do 240 mm. Dłuższe okresy suszy pojawiające się od fazy strzelania w źdźbło do dojrzewania mogą powodować przerzedzanie roślin, zasychanie ich pędów oraz słabsze wykształcenie ziarna. Wymagania glebowe

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

wzrost i rozwój roślin. Wymagania wodne Z powodu wysokiego współczynnika transpiracji owsa, który wynosi ok. 500, najkorzystniejsza suma opadów to 200–240 mm. Krytycznym okresem, w którym rośliny są najbardziej wrażliwe na niedobory wody, jest faza strzelania w źdźbło. Wymagania glebowe Do uprawy owsa

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

wiosną koniczyna czerwona szybko się rozwija. Jej kwitnienie trwa od maja do września. Jest rośliną miododajną. Agrotechnika na paszę Wymagania wodne, termiczne i glebowe Do prawidłowego wzrostu i rozwoju koniczyna czerwona potrzebuje 650 mm opadów w ciągu roku. Można uprawiać ja gruntach ornych, gdzie poziom

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

stają się podłożem lasów i borów mieszanych. Gleby brunatno-rdzawe, drugi podtyp gleb rdzawych, powstają w wyniku nakładania się na poziom rdzewienia procesu brunatnienia, który powoduje, że ziemia ma mieszany kolor. Ich poziom zakwaszenia jest mniejszy, ale struktura wodno-powietrzna nietrwała i niekorzystna. Z tego powodu również najczęściej zostają zalesiane.

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

W roku 2013 w naszym kraju zboża uprawiano na 6,7 mln hektarów, z czego żyto stanowiło blisko 18 % produkcji wszystkich zbóż. Średni plon tego gatunku wyniósł nieco ponad 30 dt/ha. Żyto pozostaje nieodzownym elementem polskich pól. Wynika to z wysokiego udziału gleb lekkich, słabych o małej pojemności wodnej. Oprócz tego gatunek ten ma znacznie niższe wymagania siedliskowe w stosunku do innych zbóż. Charakteryzuje go większa odporność na zakwaszenie stanowiska oraz lepsze w

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

utworzenia 1 tony ziarna z odpowiednią ilością słomy, kukurydza musi pobrać z gleby 29 kg azotu (N), 13 kg tlenku fosforu (P2O5), 33 kg tlenku (...) się odpowiednie dawki potasu, efektywnie gospodarują azotem oraz są bardziej odporne na stres wodny. Jego niedobór osłabia fotosyntezę, a co za tym idzie przyczynia się

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

i głębokich. Tytoń typu Virginia najlepiej uprawiać na glebach lżejszych, przepuszczalnych i mniej zasobnych w składniki pokarmowe, a typ Burley najlepiej rośnie na glebach średnio-ciężkich, które mają uregulowane stosunki wodne. Tytoń najlepiej plonuje na glebach o odczynie kwaśnym i słabo kwaśnym o pH 5,1–6,5. Jeżeli odczyn gleby jest obojętny lub zasadowy,

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

Optymalna temperatura wzrostu to 15–20°C. Znosi niskie temperatury i delikatne przymrozki, ale długo utrzymujące się chłody poniżej 10°C powodują jarowizację. Wilgotność gleby powinna być utrzymywana na poziomie 60–65% polowej pojemności wodnej. Największe zapotrzebowanie na wodę przypada na czas kiełkowania i wschodów oraz podczas intensywnego wzrostu na grubość. Niezapewnienie dostatecznej wilgotności gleby

Gleby
Gleby zasadowe - poznaj ich właściwości i wymagania uprawowe

Na glebach zasadowych bardzo łatwo tworzy się gruzełkowata struktura, w związku z czym takie gleby mają lepsze stosunki wodno-powietrzne. Ich pH jest powyżej 7,2. Lucerna i esparceta bezwzględnie wymagają pod uprawę gleb o odczynie zasadowym. Takie gleby występują na ok. 20% powierzchni kraju. Zasadowy odczyn gleb powstaje w wyniku przewagi jonów OH- nad jonami H+. Takie gleby najczęściej występują na rejonach suchych i półsuchych. W ich skład wchodzą kationy zasadowe, takie jak Ca2+, Mg2+ i K+. Węglan sodu, który może występować w tych glebach, zwiększa pH i jest szkodliwy dla roślin. Na takich glebach przyswajalność fosforu jest niska.

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki