Nawożenie azotowe łąk

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Nawożenie azotowe łąk

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

Odpowiednio dobrane nawożenie łąk prowadzi do uzyskania dużych plonów zielonki i siana, które charakteryzują się dobrym składem chemicznym i botanicznym, co poprawia ich wartość rolniczą. Pasza pozyskana z takich łąk ma dobrą smakowitość i jakość, a związku z tym jest chętnie zjadana przez zwierzęta. Najlepszym terminem nawożenia dla łąk jest okres wiosenny, a jego zaprzestanie, a także błędy popełniane podczas zabiegu zmniejszają wydajność łąk i mogą prowadzić do ich degradacji.

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

odmian i różna wielkość dawek nawożenia azotowego to główne różnice w technologii uprawy jęczmieni browarnych i paszowych. W roku 2013 rolnicy mieli do wyboru 21 odmian jęczmienia jarego browarnego i 25 odmian jęczmienia jarego pastewnego. Najważniejszy azot! Poszczególne typy jęczmienia jarego mają inne wymagania co do

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

wytworzenia 8 liści właściwych.  Jesienne przenawożenie azotem pogarsza zimnotrwałość rzepaku. Sprawia, że rośliny są wybujałe przed zimą oraz mniej odporne na choroby bakteryjne i grzybowe. Ponadto, dochodzi wówczas do zwiększenia uwodnienia tkanek. Gwarancją dobrego przezimowania są następujące cechy rośliny: wysokość pąka wierzchołkowego: 3 cm, długość korzenia

Ziemniaki
Dobre ziemniaki sadzeniaki na wagę złota!

formie poplonów. Wiosenne nawożenie azotem wpływa na uzyskanie satysfakcjonującej zdrowotności bulw. Ważny jest nie tylko odpowiedni stosunek nawozów N:P:K wynoszący kolejno 1:1:1,5. Kluczową rolę odgrywa stosowanie relatywnie małej dawki nawożenia azotowego (80- 110 kg N /ha). Jednostronne, wysokie nawożenie azotem skutkuje nieproporcjonalnym rozwojem części nadziemnej rośliny w porównaniu

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

na ich wartość technologiczną. Niedostateczne nawożenie azotem, fosforem i potasem działa niekorzystnie na wszystkie ważne procesy fizjologiczne rośliny: oddychanie, transpirację fotosyntezę, gromadzenie sacharozy w korzeniu. Niedobory pierwiastków Niedobór azotu, najbardziej plonotwórczego pierwiastka, znacząco obniża zawartość chlorofilu w liściach. W konsekwencji, wydajność fotosyntezy silnie spada. Skutkiem niezapewnienia

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

Azot Wielkość dawek nawożenia azotowego zależy od kierunku użytkowania ziarna pszenicy jarej oraz warunków siedliskowych. Dokładne określenie zapotrzebowania roślin na azot zmniejsza prawdopodobieństwo rozproszenia tego pierwiastka w środowisku. Ponadto, nadmierne odżywianie pszenicy azotem drastycznie pogarsza parametry jakościowe ziarna. Należy jednak pamiętać, że zwiększenie i podział dawek nawożenia azotowego

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

wodzie. Dodatkowo kumuluje niewielkie ilości azotu azotanowego i dzięki temu nie szkodzi zwierzętom, które ją zjadają Ma również bardzo dobry skład mineralny. Jest to trawa powolnie odrastającą, rozpoczynającą wegetację na wiosnę i kwitnąca od czerwca do sierpnia. Wymagania i występowanie Tymotka łąkowa jest rośliną mrozoodporną. Bardzo

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

wpływ mają: warunki pogodowe, siedlisko, nawożenie azotem, termin i gęstość siewu. Poważnym błędem agrotechnicznym jest stosowanie zbyt dużych dawek azotu przed zimą. Sprzyja to wzrostowi uwodnienia tkanek, stymuluje wydłużeniowy wzrost części nadziemnej. Rzepak zbyt wybujały źle znosi przerwę w wegetacji, podlega działaniu niekorzystnych zjawisk pogodowych (wysmalanie, wyprzenie, wymakanie). Podsumowując, stan

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

wykonywać na jesieni lub wiosną. Nawożenie azotowe powinno być dostosowane do warunków glebowych i przedplonu. Dawka azotu powinna wynosić 40–60 kg N/ha, a 1/3 powinna być zastosowana przedsiewnie. Zbyt niskie dawki azotu wpływają ujemnie na właściwości podporowe żyta, a za duże mogą powodować dominację żyta nad wyką.  

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

od warunków siedliskowych i poziomu nawożenia azotem. W związku z tym zawartość białka może się wahać od 8‒20% suchej masy, zawartość błonnika 3-4%, a średnia zawartość skrobi ‒ około 65%. Białko pszenżyta ma lepszy skład aminokwasów egzogennych niż białko pszenicy. Charakterystyczną cechą ziarna pszenżyta jest wysoka zwartość składników

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

białka oraz duże ilości niepożądanego azotu azotanowego, który jest gromadzony w częściach nadziemnych roślin. Jej rośliny są ubogie w cukry oraz posiadają niewielkie ilości celulozy, hemiceluloz i lignin. Jednak zawartość węglowodanów strukturalnych i lignin zwiększa się w miarę starzenia roślin. Jej skład mineralny jest zróżnicowany. Krowy mleczne, owce i konie

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

długotrwałej suszy. Czynnikiem sprzyjającym jest przenawożenie azotem i potasem. Uważa się, że przez złe nawożenie azotem rośliny mają problem z pobieraniem wapnia, stąd ta choroba. Warto więc stosować profilaktyczny oprysk podczas produkcji rozsady chlorkiem wapnia 0,7%. Plamistość pieprzowa Choroba ta najczęściej występuje u kapusty pekińskiej. Powodowana

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

nieodwracalnych procesów uwsteczniania. Nawożenie azotowe Żyto należy do grupy roślin dobrze wykorzystujących azot glebowy, zarówno ten zmineralizowany na wiosnę, jak i pochodzący z resztek pożniwnych przedplonu. Efektywne wykorzystanie pierwiastka, niezależnie od wielkości stosowanych dawek nawozowych, to gwarancja wysokiego plonu i jakości ziarna żyta. Tabela

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

wykorzystuje 135 kg azotu. Dawki nawożenia azotowego są uzależnione od stanowiska i przedplonu. Po przedplonach niezbożowych nie zaleca się stosowania azotu na jesieni, po przedplonach zbożowych należy zaś zastosować niewielką dawkę azotu do 40 kg N/ha. Jeżeli na polu pozostanie słoma, to niewielkie nawożenie azotowe przyspiesza jej rozkład.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

O dokładnym ustaleniu terminu pierwszego nawożenia azotem decyduje stan łanu po ruszeniu wegetacji wiosennej oraz rozkrzewienie roślin. Wczesnowiosenna dawka azotu warunkuje liczbę źdźbeł produktywnych oraz prawidłowe zróżnicowanie elementów kłosa. Nadmiar azotu w tej fazie doprowadza do nadmiernego wydłużania pierwszych międzywęźli, co skutkuje zwiększoną podatnością na wyleganie. Ponadto, wzrasta udział kłosów

Rzepak
Wiosenne nawożenie rzepaku - poznaj najważniejsze zasady

wegetacji rzepaku ozimego można zastosować nawożenie azotowe w dawce od 100 do 160 kg N/ha. Dawki te można podzielić, a pierwszą należy zastosować jak najwcześniej, najlepiej przed ruszeniem wegetacji, kiedy gleba rozmarza, w ilości 50–75% całej dawki. Do nawożenia azotowego można wykorzystywać nawóz w formie saletry amonowej bądź mocznika. Drugą

Ogórki
Nawożenie ogórków - z nami dowiesz się, jak, czym i kiedy!

co wymaga naszego wsparcia – nawożenia. Nawożenie ogórka powinniśmy rozpocząć od zastosowania obornika jesienią, nie przekraczając dawki 40 t/ha. Zastąpić go możemy rozłożonym kompostem lub nawozami zielonymi przyoranymi jesienią. Nawożenie organiczne uzupełniamy mineralnym ustalając dawki w oparciu o analizę chemiczną gleby. Ogórek posiada płytki system korzeniowy, pobiera składniki pokarmowe znajdujące

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

Nie powinno się dopuścić do przenawożenia azotem, gdyż można wtedy liczyć się z kumulacją azotanów i azotynów w głowach kapusty. Do prawidłowego rozwoju potrzebne jest także nawożenie magnezem. Warto stosować wapno magnezowe. W przypadku nawożenia kapusty głowiastej czerwonej warto zwiększyć nawożenie potasem, poprawia się wtedy intensywność

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

rośliny motylkowe to należy zastosować nawożenie azotowe w dawce 60 kg N/ha. Po roślinach zbożowych dawka zastosowanego azotu może wynosić 120 kg N/ha, ale powinna być podzielona na dwie części. Pierwszą należy wysiać przedsiewnie (ok. 65%), a drugą najlepiej przed wytworzeniem się pąków kwiatowych. Nawożenia najlepiej dokonywać saletrą amonową lub

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie malin - jak, kiedy i czym? Zobacz!

plantacji warto się skupić na nawożeniu azotem. Pierwiastek ten pozwala na wytworzenie przez maliny silnych pędów wegetacyjnych. Nawozy azotowe wysiewa się w rzędy, nie na całej powierzchni, gdyż młode rośliny po posadzeniu mają uszkodzony system korzeniowy niezdolny do pobierania dużych ilości składników pokarmowych. W pierwszym roku azot podaje się w

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

zielonkę to należy zastosować przedsiewne nawożenie azotowe w dawce 60 kg N/ha. Większe dawki azotu mogą przyczyniać się do wylegania zbóż. W roku pełnego użytkowania nie należy wykonywać nawożenia azotem. Koniczyna pozytywnie reaguje na wapnowanie gleb kwaśnych, a dawki CaO (tlenku wapnia) powinny być wysiewane pod przedplon.

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

w siewie czystym nie wymaga nawożenia azotowego, ponieważ pobiera azot z gleby oraz syntetyzuje go z powietrza za pomocą bakterii brodawkowych. Ewentualnie można zastosować nawożenie fosforem i potasem w dawkach: 35-60 kg P2O5/ha i 90-150 K2O/ha. Nawożenie fosforowe wykonuje się jednorazowo przedsiewnie pod orkę zimową, zaś dawki nawozów potasowych należy

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

i 60–100 kg K2O/ha, zaś nawożenia azotowego – 60–90 kg N/ha. Azot można dostarczać roślinom również dolistnie, za pomocą rozpuszczalnego mocznika stosowanego w dwóch dawkach po 25 kg/ha. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, to można również stosować regulator wzrostu, np. Modus 250 EC. Nawozy fosforowe i potasowe należy w

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

resztki pożniwne. Zbyt gęsty siew, przenawożenie azotem, sąsiedztwo form ozimych i jarych tych samych gatunków zbóż również mogą prowadzić do porażania pszenicy przez mączniaka. Na polach można uprawiać odmiany odporne na tą chorobę, takie jak: Kredo, Speedway i Arktis. Przeciwko mączniakowi prawdziwemu można stosować następujące fungicydy: Amistar 250 SC, Atak

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

Dodatkowo gromadzi w znacznych ilościach azot azotanowy, którego zawartość może wynosić nawet 0,25%, gdzie bezpieczna zawartość tego związku w roślinach wynosi maksymalnie 0,2%. Jednak ten gatunek traw odznacza się dużą strawnością i smakowitością oraz posiada bardzo korzystną zawartość składników mineralnych, a także jest chętnie zjadany przez zwierzęta. Wymagania

Choroby drzew i krzewów
Choroby winorośli – czy twoje krzewy są bezpieczne? Przekonaj się!

2 lata. Należy unikać intensywnego nawożenia azotem. Trzeba usuwać pędy znajdujące się blisko powierzchni ziemi oraz porażone części krzewu, a także palić opadłe liście. Warto też unikać zbyt dużego zagęszczenia winorośli. Pomocne będą też opryski preparatami zalecanymi w aktualnym Programie Ochrony Roślin Sadowniczych (brak zarejestrowanych środków do stosowania przeciw mączniakowi

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

wysokiej zasobności nie stosuje się nawożenia. Nawożenie azotowe zależy od kompleksu glebowego. Na żytnim bardzo dobrym i zbożowym górskim należy stosować dawkę 40–50 kg N/ha, na żytnim dobrym 60–70 kg N/ha, a na żytnim słabym 80–90 kg N/ha. Siew Grykę należy wysiewać w I–II dekadzie maja.

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

uprawie stosuje się 2‒3 dawki nawożenia azotowego, której wielkość zależy od warunków pogodowych i stanu roślin po zimie. Pierwszą dawkę powinno się dostarczyć tuż po wiosennym ruszeniu wegetacji. Druga przypada na przełom fazy 29/30 w skali BBCH (koniec krzewienia, początek strzelania w źdźbło). Jeśli zdecydujemy się na trzykrotne nawożenie azotem,

Szkodniki warzyw
Borykasz się z chorobami i szkodnikami pomidorów? Znamy na to sposób!

potasu i fosforu. Przesadzając z nawożeniem azotem, można spowodować niezawiązywanie owoców. Nierównomierne wybarwianie się owoców. Przyczynami mogą być zbyt wysoka temperatura lub niedobór potasu i magnezu. Często obserwuje się odbarwienie w postaci zielonej piętki. Powodem nierównomiernego wybarwiania się owoców mogą być także przenawożenie azotem i silne działanie promieni

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

z zaleceniami, ogranicza się do nawożenia azotem. Termin stosowania nawozu azotowego zależny jest od terminu sadzenia truskawek. Jeśli sadzimy wiosną, dawki dzieli się na pół, pierwszą stosuje się po przyjęciu się roślin, czyli 2–3 tygodnie od posadzenia, drugą połowę 4 tygodnie później. W przypadku wysadzania truskawek latem podaje się jednorazową

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Kukurydza silnie reaguje na nawożenie azotowe. Do nawożenia najlepiej stosować nawozy azotowe wolno działające - mocznik, saletrę amonową, roztwór saletrzano-amonowy (RSM). Na glebach zasadowych można stosować siarczan amonu. Takie nawozy na glebach o dużej pojemności kompleksu sorpcyjnego można stosować przed siewem, ale należy je dobrze przykryć i wymieszać z

Pomidory
Jaki nawóz do pomidorów? Nawożenie organiczne, mineralne i dolistne

Nie przesadźmy jednak z nawożeniem azotowym, gdyż jego nadmiar może powodować opóźnienie owocowania i przyczynić się do zmniejszenia plonu (rzadko zaś notuje się niedobór azotu). Pomidor uprawiany na polu i nawożony organicznie zwykle nie wykazuje niedoboru na mikroelementy, jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, warto zastosować mikronawóz chelatowy.

Nawożenie drzew i krzewów
Odkrywamy metody właściwego nawożenia czarnej porzeczki

w okres owocowania ważne jest nawożenie azotem, bezpośrednio w rzędach. W pierwszym roku dawka wynosi ok. 30kg/ha, zaś w kolejnym możemy ją zwiększyć, ale nie powinna przekraczać 75kg/ha. W każdym roku nawóz dzielimy na dwie porcje – pierwsze nawożenie przeprowadzamy wczesną wiosną, drugie – przed wegetacją (koniec kwietnia). W trzecim

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie jagody kamczackiej – ważny zabieg pielęgnacyjny

nawozami mineralnymi. Najważniejsze jest dalej nawożenie azotowe, ale skupić się musimy również na dostarczeniu roślinom fosforu, potasu, wapnia i magnezu w odpowiednich proporcjach (zwykle przy średniej zasobności: 80–120 kg N, 50–80 kg K, 50–60 kg P). Krzewy co dwa lata możemy nawozić dobrze rozłożonym obornikiem, łącząc dawki z nawożeniem mineralnym.

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie porzeczki czarnej - przybliżamy najważniejsze aspekty

się dawki nawozowe. Najważniejsze jest nawożenie azotowe porzeczki, które przeprowadza się corocznie przed rozpoczęciem wegetacji. Młode rośliny słabo pobierają nawozy przez korzenie, jedynie te z najbliższego otoczenia. Dlatego zaleca się wysiewanie indywidualne pod krzew w dawce 100–200 g N/m2 w zależności od rodzaju i klasy gleby. Na bardziej zasobnych nie

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

świeżym. Należy pamiętać o odpowiednim nawożeniu azotowym, gdyż w przypadku nadmiernego dawkowania azotu kumuluje toksyczne dla organizmu azotany i azotyny. Związki te są szczególnie niebezpieczne dla niemowląt. Najłatwiej kumulowane są w marchwi pęczkowej. W Europie w czołówce producentów znajdują się Wielka Brytania, Francja i Polska. W latach 2010–2012

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

po sobie dobre stanowisko, to nawożenie azotowe należy stosować w ilości 50-80 kg N/ha. Taką dawkę można użyć jednorazowo przedsiewnie bądź w fazie krzewienia. W przypadku zastosowania przedplonów zbożowych, które pozostawiają po sobie słabe stanowisko, można dostarczyć do gleby w jednej dawce przedsiewnej 60-90 kg N/ha. Na glebach łatwo przepuszczalnych,

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

stosowaną na początku kwitnienia roślin. Nawożenie azotowe zwiększa wydajność fotosyntezy u roślin oraz powoduje zwiększenie masy wegetatywnej i plonu nasion. Przenawożenie roślin azotem przedłuża ich wegetacje i opóźnia kwitnienie. Bardzo korzystny wpływ na rozwój i wzrost soi ma bor, molibden oraz mangan. W przypadku niedoboru tych mikroelementów można

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

przedplonu, przed urwą roli. Natomiast nawożenie azotem – w całości przedsiewnie. Na glebach lekkich zaleca się nawożenie w dwóch dawkach – pół przed siewem, pół w fazie 3-4 par liści, na glebach cięższych nawożenie powinno być większe. Na glebach zakwaszonych o pH poniżej 5,5 konieczne jest dodatkowo wapnowanie, najlepiej pod

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

składniki pokarmowe, to można ograniczyć nawożenie azotowe. Rośliny sadzone wiosną nawozi się azotem w dwóch dawkach, pierwszą (połowę) podaje się po ich przyjęciu się do gleby, czyli 2–3 tygodnie od posadzenia, drugą 4 tygodnie później. Suma nie powinna przekroczyć 80 kg N/ha. Sadząc truskawki latem, stosuje się jednorazowe nawożenie, najpóźniej

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

uprawie pomidora szczególnie ważne jest nawożenie azotem, fosforem oraz potasem. Stosując nawożenie organiczne, należy przyjąć dawkowanie nawozu mineralnego w ilości (na 1 ha) 100–150 kg N, 80–100 kg P205 i 150–200kg K20 (w oparciu o analizę gleby). Nawozy azotowe podaje się w dwóch dawkach. Pierwszą przed wysadzeniem rozsady. Drugą 2

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

do powierzchniowych części gleby. Redukcja nawożenia azotem możliwa jest tylko wtedy, gdy kostrzewa łąkowa potrafi w pełni wykorzystać azot wydzielany przez system korzeniowy rośliny ochronnej. Zielona masa pochodząca z czystych zasiewów kostrzewy może szkodzić zwierzętom, ponieważ taka pasza spożywana w dużych ilościach stymuluje biegunki.   Siew

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

P2O5/ha. Nie wymaga ona dodatkowego nawożenia azotowego, ponieważ żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Nawóz azotowy można stosować jedynie w formie dawki startowej w ilości 30 kg N/ha. Na słabych plantacjach można zasilać uprawy za pomocą roztwory mocznika w stężeniu 3–5%.   Chwasty, choroby i szkodniki

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

w siewie czystym, nie wymaga nawożenia azotowego. Ustalając wielkości dawek składnika pod lucernę z trawami, należy oszacować wielkość oczekiwanego plonu, uwzględnić gatunek traw, udział traw w mieszance. Pierwszą dawkę, stanowiącą 40% wartości ogólnej, wysiewa się przed ruszeniem wegetacji. Pozostałą ilość, podobnie jak przy nawożeniu potasowym, trzeba dzielić na tyle części,

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

hemiceluloz. Nie kumuluje dużych ilości azotu azotanowego. Posiada w swoim składzie niewielkie ilości substancji antyżywieniowych, jednak nie zagrażają one zwierzętom. Jest to gatunek trawy odznaczający się bardzo dużą strawnością, która jest chętnie zjadana przez zwierzęta. Szybko rozwija się po wysiewie i w trakcie wschodów oraz bardzo dobrze odrasta

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki